lördag, juni 28, 2008

Bodström- och Asksamhället - varsågod!

Kommentar till FRA-lagen i ett forum:

"Innan valet lovade Alliansen att lyssna på svenska folket. Nu vet vi vad dom menade."

Knappt har FRA-lagen klubbats igenom förrän det presenteras nya förslag som hotar yttrandefrihet och integritet. Ja, du har säkert redan läst om EU-parlamentarikern Marianne Mikkos idé att registrera alla bloggare. Först trodde jag det var ett skämt...

Det är nästan omöjligt att bevaka alla attacker mot rättssäkerhet och demokrati, men via nyhetsbrevet från Siem, med den fyndiga rubriken FRI eller FRA, har jag nu fått en sammanställning av alla övervakningsförslag och -lagar. En liten del av informationen kommer från inofficiella källor, en del har jag själv kompletterat. Hör gärna av dig om du har mer information. Listan uppdateras kontinuerligt.

Förändringar som redan trätt i kraft:

Prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering: Polisen får telefonavlyssna personer som inte är misstänkta för brott, utan bara råkar ha någon form av kontakt med en misstänkt för brott som kan leda till 2 års fängelse, samt för ett antal brott med lägre straffsatser. Hemlig teleövervakning får användas vid t ex barnpornografibrott och dataintrång. Tvångsmedel får omfatta redan befordrade meddelanden. Polisen får även installera hemliga spionkameror i "misstänktas bekantas" hem.

Prop. 2004/05:143 Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m m: All överskottsinformation från hemlig teleavlyssning, tele- och kameraövervakning får användas i brottsförebyggande syfte. Förundersökning får inledas så fort överskottsinformationen ger misstankar om något som kan ge mer än ett års fängelse, och som utredarna inte tror ger endast böter i det aktuella fallet. Uppgifter som är av betydelse för att förhindra brott ska få bevaras så länge det behövs.

Prop. 2005/06:177P Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott: Polisen får använda hemlig teleavlyssning, teleövervakning, smygfilmning och hemlig postkontroll utan någon som helst misstanke om brott. Det behöver bara finnas anledning att anta att en person kommer att begå vissa allvarliga brott. Personen behöver inte ha sysslat med några försök eller föreberedelser till brott. Om detta antagande finns får man även avlyssna personens hela bekantskapskrets.

Prop 2004/05:144 Internationell rättslig hjälp i brottmål: För polisen blir det lättare än tidigare att lämna övervakningsinformation till utlandet och låta utländsk makt bedriva gränsöverskridande övervakning.

Prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning: Polisen får ta sig in i ett hem i smyg och installera buggningsapparatur med sändare. Man kommer inte i efterhand behöva informera den buggade om avlyssningen. Även tidningsredaktioner kan buggas. Regeringen har motiverat lagen med behovet av att bättre kunna bekämpa terrorism och grov brottslighet. Lagrådet konstaterar dock att den nya lagens tillämpningsområde "ingalunda är begränsat till att avse dessa typer av allvarlig brottslighet."

Proposition 2007/08:37 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen (nr 1781/2006) om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel: Vid årsskiftet trädde en EU-förordning i kraft som stoppar anonyma gåvor. Syftet är att hindra finansiering av terrorism och försvåra möjligheten att tvätta svarta pengar vita. Regeringen hade möjlighet att begära undantag för medel till de ideella organisationerna, däribland kyrkorna. Men det avstod Sverige ifrån. Lagen kan innebära att givandet till kyrkor och andra ideella organisationer minskar. Endast kollekten går fri från kontroll. Lag om ändring av lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet trädde i kraft den 1 april 2008.

Förändringar som är på väg att införas:

Prop. 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet: Den socialdemokratiska regeringen la ett förslag om att Försvarets Radioanstalt (FRA) skulle få avlyssna digital trafik över landets gränser. Förslaget skrotades, men togs upp igen av Mikael Odenberg (m) då alliansen tillträdde i regeringsställning. Lagförslaget blev bordlagt 2007, återupptogs i år och röstades igenom trots massiva protester. All privat kommunikation som sker digitalt, e-mail, telefontrafik osv kommer att passera FRA's superdatorer och bearbetas. Lagen som förmodligen införs nästa år har orsakat en bloggbävning. Efter en extra utskottsbehandling bestämdes att RFA-lagen ska få vissa tillägg under hösten, men i sak kommer inget att ändras. Se tidigare bloggpost och läs mer på FRApedia.

SOU 2005:38 Hemlig dataavläsning: Polisen ska få bryta sig in i folks hem och installera dold programvara i datorer, som registrerar varje knapptryckning via internetuppkopplingen, varje hemsida som besökts och skickar kopior på innehållet i hårddisken och alla mail. Enligt Advokatsamfundet tillåter förslaget även att mikrofon och webbkamera på datorn aktiveras och avlyssnas. Denna typ av spioneri tillåts vid misstanke om brott med lägre straffvärde än vad som krävs för telefonavlyssning, och kommer även få bedrivas mot datorer som tillhör bekanta till den misstänkta personen. Polis och åklagare kommer, utan misstanke om brott alls, ha tillgång till information om vem som haft vilken IP-adress på nätet vid varje tillfälle. Denna information föreslås överföras automatiskt från Internet-leverantörerna till en databas hos polisen. I sitt remissvar påpekar Post & Telestyrelsen att IP-nummer "kan användas för omfattande kartläggningar av individers nyttjande av elektronisk kommunikation".

Kommentar: Det är inte alls nödvändigt att bryta sig in i folks hem för att installera spionprogramvara i datorn. Dolda program går även att installera via nätet, med hjälp av till exempel en uppdatering eller omdirigering till vissa hemsidor. Redan i dag finns kommersiella spionprogram som loggar alla tangenttryckningar. Det handlar om trojaner och spyware som tillverkare av antivirus- och antispywareprogram har kommit överens om att undanta från detekteringen.

SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning: Tele- och Internetoperatörer måste samla in data som det tidigare var strikt förbjudet att lagra och nu i stället spara den mellan ett halvår och två år. Det gäller personuppgifter på alla som kommunicerar, vem som var sändare och mottagare, start- och sluttid och vilken utrustning som användes. För mobiler ska uppgifter om närmaste basstationer lagras, d v s var personerna befunnit sig.

Förslag och utredningar till nya lagar, färdiga lagtexter finns således ännu inte:

2007/2253(INI) Förslag till Europaparlamentets resolution om mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen: Bloggare ska kunna registreras och måste ha en ansvarig utgivare. Krav finns på viss objektivitet och sanningshalt, vilket i princip kan leda till censur och kontroll av innehållet på bloggar. Även press och massmedia inkluderas. Registreringen ska visserligen vara frivillig, men det som ändå oroar är krav på tydliggörandet av bloggarens status. Detta är en initiativrapport som avser att övergå till lagförslag inom EU den 22 september. Ännu är det mycket osäkert om det blir en lag. Svenska EU-parlamentariker har redan tagit avstånd till förslaget.

Dir 2008:2008:71 Översyn av lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. En utredning har tillsatts av socialminister Göran Hägglund. Frågan gäller om PKU-registret ska vara tillgängligt i brottsbekämpande syften. Registret drogs igång 1975 i forskningssyfte och innehåller DNA-information. PKU-provet är frivilligt och tas på nyfödda barn för att upptäcka ett antal sjukdomar som saknar tidiga symtom, och där tidig behandling kan förhindra att sjukdomen skadar barnet. Då föräldrarna samtycker lagras provet i PKU-biobanken och i dag finns drygt 3,3 miljoner prover sparade.

Från samhällets sida finns ett intresse av att även de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till registret och utredaren ska nu analysera vilka behov myndigheterna har att kunna ta vävnadsprover från PKU-biobanken i beslag. Rätten att avsäga sitt deltagande i DNA-insamlandet kan därför komma att avskaffas.

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement): Ett internationellt handelsavtal har i hemlighet dragits igenom EU-parlamentet, och är endast känt för att delar av dokumentationen läckt till allmänheten. Handelsavtalet avser att slå ner på innehav av piratkopierat material genom starkt integritetskränkande metoder. Gränskontroller där resenärernas mp3-spelare och datorer undersöks, konfiskering av teknisk utrustning, förbud mot regionsfria dvd-spelare och avstängning av Internet-abonnemang som misstänks ha använts för illegal fildelning. Sökfunktioner och länkningar som kan leda till upphovsrättsskyddat material ska förbjudas. Kulturell spridning kommer att straffbeläggas, oavsett om individuella upphovsrättsinnehavare delat med sig av material själva. Avtalet genomförs helt utan insyn eller demokratisk process.

RFID-märkning av brev: Den kommunikation som fortfarande sker på papper planeras att märkas upp med små chip som rapporterar var brevet befinner sig - i syfte att post inte ska slarvas bort på vägen. Uppgifter om avsändare och adressat blir bonusinformation i hanteringen.

Kolla även denna musikaliska animering

Relaterade artiklar:

Striden om spionlagen Aftonbladet

Sveriges nye digitale Berlin-mur Berlingske Tidene

FRA-sveket av Rune Lanestrand

Bedrövligt skådespel i riksdagshuset Anne-Marie Lindgren

EU vill registrera bloggare DN

EU föreslår hårdare kontroll av bloggare SvD

FRA-chef besviken på svagt stöd SvD

"Din trafik avlyssnas även utan FRA-lagen" DN Debatt

Demonstration mot FRA-lagen i Göteborg DN

Pakt nära om utbyte av persondata DN

Släpp inte in polisen i PKU-registret DN

Lars Henriksson: Politik utan besvärande insyn Göteborgs-Posten

Arbetsgivare skickade spionprogram i smyg Metro

Mandela inte längre terrorist Sydsvenskan

Uppdaterat:

FRA-man ägare i bolaget som fick värva spionerna Aftonbladet

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fredag, juni 20, 2008

Trevlig midsommarönskas alla bloggläsare!

onsdag, juni 18, 2008

Maktens arrogans förnekar sig inte

Tack för bannern, Konc i ett nötskal

Riksdagen röstade efter många turer ja till FRA-lagen. Det är mycket arrogant och maktfullkomligt av regeringen att tvinga fram denna omröstning, efter den hårda kritiken från flera tunga instanser, bl a Advokatsamfundet och Journalistsamfundet, och trots att alla nu vet att en majoritet av svenska folket absolut inte vill ha denna lag. Detta kommer att öka politikerföraktet.

Skandal också att man återförvisade lagförslaget bara till försvarsutskottet, som inte ens fick tillräckligt med tid till en ordentlig omarbetning av lagen. Nu har ingenting av den ursprungliga lagtexten ändrats. Man har bara kompletterat med ett så kallat tillkännagivande till regeringen, som i höst ska återkomma med fler detaljer. Med andra ord kan ingen överblicka hur lagen kommer att fungera i praktiken. En hel del hänger fortfarande i luften, precis som med den nya sjukförsäkringslagen.

Enligt den uppgörelse som allianspartierna träffade ska Datainspektionen och en parlamentarisk kommitté följa FRA:s verksamhet fram till 2011. Men Datainspektionen vet i dagsläget inte hur deras roll kommer att se ut.

Det borde inte vara tillåtet att stifta lagar på det sättet och vänsterpartiet har nu anmält hela hanteringen av propositionen till konstitutionsutskottet.

HD.se skriver:
Riksdagen röstade ja till regeringens omstridda FRA-lag med 143 röster för och 138 emot. En ledamot avstod från att rösta.

Efter en neslig återremiss av regeringens FRA-lag räddades förslaget ändå i elfte timmen.

I återremissen hade allianspartierna enats om förslag till kompletteringar av den kritiserade lagstiftningen. De borgerliga ledamöter som hotat att fälla förslaget sade sig nu vara nöjda.

— Ett jättecentral punkt är att det skapas en ny myndighet som ska pröva tillståndsgivningen. I det ursprungliga förslaget låg det på Försvarets underrättelsenämnd, sade Annie Johansson (c) till TT.
Jag och säkert många med mig undrar vad det gör för skillnad att tillståndsgivningen flyttas över till en annan myndighet? Har vi inte nog med myndigheter redan som inte längre tjänar medborgarna utan bara värnar sina egna och överhetens intressen? Och vem litar på en parlamentarisk kommitté, efter alla manipulationer i riksdagen för att pressa igenom denna lag?

Nämnden som ska pröva tillstånden har inga som helst möjligheter att garantera medborgarnas integritet. Den ska nämligen bara godkänna vilka sökord som FRA får använda. Hindrar inte att vem som helst kan fastna i radioanstaltens nät, inte bara terrorister, kriminella gäng och alla andra som inte har rent mjöl i påsen eller datorn. Hela systemet bygger ju på massavlyssning.

Annie Johansson (c) har inte alls fattat vad som är den jättecentrala punkten. Det har däremot Birgitta Ohlsson gjort, som dock inte röstade nej utan avstod:

- Här har vi avlyssning utan brottsmisstanke och det strider mot en av mina grundvärderingar.

Det strider även mot principerna i en rättsstat så det skriker om det, men de flesta i alliansen har väl använt hörselskydd.

I en kommentar till Birger Schlaugs blogginlägg, På tröskeln till Östtyskland, skrev jag att scenerna i filmen om Stasis övervakningssamhälle, De andras liv , framstår som en ren idyll jämfört med vad FRA-lagen kan ställa till med. Nu när nästan allt är digitaliserat blir även sjukjournaler, bankkonton, bibliotekslånelistor med mera lättillgänglig information. Stasi har bara kunnat drömma om en sådan totalkontroll av medborgarna.

Även debattören Rune Lanestrand gör i Aftonbladet
en jämförelse med DDR och påminner om IB-affären:
Hade aldrig i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig att en borgerlig regering skulle lägga fram ett förslag om total avlyssning och kontroll av medborgarna. Efter skandalen med IB-affären, den hemliga socialdemokratiska underrättelsetjänsten, som avslöjades av Folket i Bild 1973 trodde jag att detta var fullkomligt omöjligt.

Själv hade jag ett halvår före avslöjandet, i FIB:s anställningskommitté tillsammans med Anders Ehnmark och Jan Stolpe, förordat styrelsen anställa Jan Guillou. Vi visste inte då att det skulle leda till efterkrigstidens mest sensationella avslöjande.

Jag minns hur chockade vi blev i styrelsen över att sådan övervakning fanns och att socialdemokraterna var inblandade i denna smutsiga verksamhet. Då pekade med all rätt borgerliga politiker finger åt socialdemokraterna. Men nu lägger den borgerliga alliansen fram ett förslag om total kontroll av medborgarna genom att i praktiken ge FRA (Försvarets Radioanstalt) legitim rätt att utan egentlig parlamentarisk kontroll avlyssna alla medborgare precis som i det forna DDR.
Relaterade artiklar: En halv seger och en dubbel förlust DN

För vem gråter högern? Dagens Arena

Övervakaren ska övervakas – men experten skrattar åt nya förslaget på FRA-lagen Aftonbladet

IT-företag undviker Sverige efter FRA-lagen Aftonbladet

FRA-lagen: så här skyddar du dig mot hemlig avlyssning. Bloggen Det progressiva USA

FRA vill komma åt kablar som har kontakt med utlandet DN

FRA-lagen hotar själavården Kyrkans Tidning

Nu slutar jag rösta på Alliansen! Pär Ströms blogg

Mer info: Stoppa FRA-lagen!

Bahnhof vägrar följa FRA-lagen Pressmeddelande

Sverige förlorade mot Rysssland i fotboll och det enda positiva i dag är att Ryggraden och några andra kritiska bloggare blev citerade i SvD.

Camilla Lindberg (fp) var den enda alliansledamoten som röstade mot allmän avlyssning, skriver bloggen Rick Falkvinge (pp). Jag kanske skickar ett tack-mejl till henne, men inte några blommor, eftersom hon inte röstade nej till sjukförsäkringslagen. Hon var dock frånvarande, oklart varför.

Federley kallas nu för Fegerley och FRA för Frasi.

Kommentar om det nya Sverige i Motvallsbloggen:
"I förrgår somnade man i Sverige. Idag vaknade man i Sovjet."

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Samma FRA-lag i ny förpackning?

När jag i går skrev FRA-lagen kan stoppas syftade jag på att de stora folkliga protesterna kan skjuta lagförslaget i sank. Det massiva motståndet mot lagen från alla håll har naturligtvis påverkat riksdagsledamöter som vacklat. Men många bloggare har för tidigt utropat Fredrick Federley, Annie Johansson m fl till hjältar. Det trixande som riksdagen nu ägnar sig åt innebär förmodligen att det bara görs smärre kosmetiska ändringar i lagen. Ungefär som med sjukförsäkringslagen. Där skrev först medierna att regeringen hade backat, men i allt väsentligt förblev lagförslaget oförändrat. I stort sett samma proposition skickades tillbaka till riksdagen för omröstning.

Se nyheten i Rapport

Den omstridda sk FRA-lagen stoppades i sista stund i riksdagen i går kväll. Det slutade med återremiss och lagförslaget skrivs nu om i all hast.

Förslaget skickas nu tillbaka till försvarsutskottet för en genomgång. Förmodligen får riksdagen en omarbetad proposition att ta ställning till redan i eftermiddag eller i kväll.

Bland annat ska Datainspektionen och en parlamentarisk kommitté följa FRA:s verksamhet till 2011. Kommittén ska ha möjlighet att lägga förslag till förändringar av lagen som kan behandlas våren 2010.
Låter inte seriöst, att riksdagen bara har några få timmar på sig att ta ställning till en omarbetad version av propositionen. Om de få allians-ledamöterna som var motståndare till lagen accepterar detta är allt bara ett spel för gallerierna.

Vi får inte heller glömma att det ursprungligen var socialdemokraterna som arbetade fram FRA-lagen. Deras taktiska nej-röster i riksdagen är inte heller en garant för att vi inte får en massavlyssnings-lag.

Relaterat: "Det kommer att ske med raketfart" DN

"Ställ rätt frågor" Sydsvenskan

Detaljerna i uppgörelsen - punkt för punkt SvD

Modifierad FRA-lag väntas få ja SvD

Spelet bakom kulisserna: Nya förslaget, punkt för punkt — så enades alliansen Politikerbloggen

Centerns remiss-kupp Trottens Betraktelser

Slaget om FRA är inte slut: möt upp vid Mynttorget i eftermiddag Åsiktstorped

Läs Öppet brev till Sveriges Riksdagsledamöter (pdf)

Uppdaterat:

Den roligaste bloggrubriken som jag hittat är nog denna: Det är som att ta bajs, rulla det i pärlsocker och kalla det för chokladboll Den okände rebellen

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

tisdag, juni 17, 2008

FRA-lagen kan stoppas

Med stor sannolikhet kommer FRA-lagen att stoppas. Fredrik Federley (c) krävde återremiss och tre borgerliga riksdagsledamöter har deklarerat att de tänker rösta nej. Enligt DN så räcker det inte med tre nej-röster för att fälla regeringen Reinfeldts proposition, men förmodligen blir det inget beslut i morgon.

Oavsett vad som händer är jag chockad. Hur kan regeringen och halva riksdagen acceptera en lag som så uppenbart strider mot grundlagen och elementära mänskliga rättigheter? Sånt förväntar man sig i en diktatur. Ännu mer horribelt är att lagrådet har godkänt denna lag. Och varför har medierna vaknat så sent, trots att det är de som riskerar att drabbas värst?

Några rader ur dagens DN:
Tidningsutgivarna och Svenska journalistförbundet brännmärker den föreslagna FRA-lagen som i strid med grundlagen. Lagen kan leda till att nästan hälften av de svenska medieföretagens mejltrafik granskas.

Integritetskränkande och i strid mot grundlagens källskydd och meddelarfrihet. Så kan man sammanfatta fackets och tidningsägarnas inställning till förslaget om en ny signalspaningslag, som riksdagen ska ta ställning till på onsdagsförmiddagen.

Agneta Lindblom Hulthén, förbundsordförande i Svenska journalistförbundet (SJF):

- Under hela 2000-talet har denna riksdag fattat beslut, på beslut, på beslut om tvångsmedel som urholkar grundlagen. Nu utdelar man det stora dödshugget mot källskyddet. Det är förfärligt. Jag kan inte förstå hur detta kan hända i Sverige. Det skulle ha varit en våt dröm för Stasi att ha de här möjligheterna, säger hon.
Det är i alla fall hoppingivande att det fortfarande finns politiker som röstar enligt den egna övertygelsen och inte blint följer partilinjen. Liknande mod och civilkurage saknades totalt när sjukförsäkringslagen klubbades igenom.

Mer info: Stoppa FRA-lagen!

Pressad Federley gav inget besked SvD

Återremiss av förslaget trolig Rapport

Jurister bör frukta FRA-lagen Dagens Juridik

Uppehåll i FRA-debatten Computer Sweden

Operatören: Nej till FRA-lagen! Pc för Alla

Gunvor G Ericson (mp) Rick Falkvinge (pp)

Snygg taktik men jag går inte på det WitchBitch

FRA och läkarsekretessen Resursbloggen

Tidigare inlägg i ämnet: Allmän avlyssning av alla medborgare

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

måndag, juni 16, 2008

"Riksdagsbeslutet har öppnat dammluckorna"

En bra slutreplik i SvD Brännpunkt av disktrikstläkaren Bengt Järhult, som avslöjar att det finns mycket luft i regeringens så kallade rehabiliterings-garanti.
Socialförsäkringsministern tycker inte (5/6) att det långsiktiga arbetsgivaransvaret tas bort; ­arbetsgivarna påstås få muskler av rehabiliteringsgarantin på 3,4 miljarder som också ska förstärka företagshälsovården. Hon glömmer att nämna att pengarna är för tre år och huvudsakligen om­konterade tidigare rehabresurser.

Politiska ”garantier” – munväder? Handikappsrörelsen nöjer sig inte med nålpengar, som landstingen gärna stoppar i sina svarta hål. Inga konkretiserade förbättringar finns.

Utsorteringen av sjuka startar den 1 juli, men det tar 5–15 år att skapa en ny kader företagsläkare!

Det står skrivet i stjärnorna om dessa, som mest ska bedriva ren sjukvård, gör nytta i rehabiliteringen.
Relaterade artiklar:

Regeringen sorterar ut sjuka SvD Brännpunkt

Medierna informerar för sent

Osäkert om rätten till rehabilitering SvD

200 miljoner till "rehab-garanti"

Läkare dömer ut nya vårdregler

LO-kvinnor har dålig kontakt med företagshälsan

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

lördag, juni 14, 2008

Skriv på för nyval!

Resurs tar nya tag och startar en ny namninsamling, denna gång för att kräva nyval.

Regeringen Reinfeldt och alliansen har genom att driva igenom proposition 136 utan att ta hänsyn till de tunga remissinstanserna varningar eller allmänhetens protester visat att de inte är intresserade av att verka enligt demokratins spelregler.

Lagen, som innebär den största förändringen av sjukförsäkringssystemet på 15 år, har inte granskats av lagrådet med motiveringen att det var en "enkel beskaffenhet". Sanningen är nog snarare att regeringen fruktade att lagen var olaglig, det vill säga står i konflikt med andra viktiga lagar.

I pipeline har regeringen flera stora förändringar som ytterligare riskerar att hota den lilla människans rättigheter till god och rättvis sjukvård. Förändringar som nästan inga svenskar vill ha, men som regeringen planerar att göra allt för att driva igenom.

Vi inom Resurs ber därför om ditt stöd för att förhindra att denna regering ytterligare urholkar vår demokrati och det sociala skyddsnät som fortfarande finns kvar.

Resurs, Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället, är ett partipolitiskt obundet nätverk vars syfte är att försvara de sjuka och utsattas rättigheter.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fredag, juni 13, 2008

Svar från Johan Pehrson

Nu har Johan Pehrson (fp) svarat på mina frågor om sjukförsäkringen och rättshjälpen. Trevligt att ha tog sig tid med mitt mejl, men jag behöver kanske inte förklara varför jag inte är nöjd med svaren. Apropå rättshälpen, varför utfärdar politiker ofta löften som är svåra att förverkliga? Att det är snudd på omöjligt att få majoritet i Riksdagen för en rättshjälpslag värd namnet borde han ha förstått redan före valet.

Hej!

Tack för ditt mejl. Jag tycker insatserna, kontroller och förutsägbarheten blir bättre med den nya sjukskrivningsprocessen. Argumenten har vi rullat fram och tillbaka länge nu tycker jag. På Riksdagens hemsida finns protokollet från Riksdagsdebatten med Alliansens argument gentemot vänsterkartellens.

Vad gäller samtal med människor som är sjuka så garanterar jag dig att vi träffar och pratar med massor av människor - både sjuka och friska.

I dessa budgettider tar fp åter upp kraven om förstärkt rättshjälp, men för få tycker som oss.

Mvh

Johan
_______________________________

Johan Pehrson
Riksdagsledamot (fp)
Finansutskottet
Ledare för Folkpartiets riksdagsgrupp
08-786 46 34
070-343 96 14
www.folkpartiet.se/pehrson
Relaterat: Brev till Johan Pehrson om LO-kampanjen och rättssäkerheten

Folkpartiets svek

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

onsdag, juni 11, 2008

Allmän avlyssning av alla medborgare

Den 17 juni röstar Sveriges riksdag om att införa allmän avlyssning av alla svenska medborgare. Risken är att det blir som med den nya sjukförsäkringslagen. Ingen vågar trotsa partipiskan.
Nästa år börjar staten avlyssna telefoner, läsa mejl och analysera nätsurfande. Allt som krävs för att stoppa signalspaningen är att fyra liberala riksdagsledamöter röstar för att yttrandefrihet är viktigare än terrorhot, att individualism är viktigare än överstatlighet. Men ingen vågar trotsa regeringen.

Nu på tisdag den 17 juni kan riksdagen säga ja till att låta den civila myndigheten Försvarets Radioanstalt, FRA, få lyssna på telefonsamtal, läsa mejl och sms, och analysera surfande på nätet.

Försvarutskottet har godkänt lagen, som gäller all kommunikation som passerar Sveriges gränser – däribland svenska telefoni-, webb- och mejlservrar i utlandet.
Frågan är om denna lag är laglig, eftersom man kringgår det grundlagsskyddade källskyddet samt meddelarfriheten. Vem vågar i fortsättningen läcka känslig information till medierna?

Läs mer på Realtid.se samt Stoppa FRA-lagen!

Relaterat: FRA-lagen får underkänt av regeringens internetexpert Bloggtidningen

USA-inspirerad hemlig FRA-avlyssning i Sverige: Reinfeldt stärker “den transatlantiska länken” Bloggen Det progressiva USA

Äntligen har medierna vaknat, men det kan vara för sent Kulturbloggen

Moderat tidningsman följer partilinjen om FRA Journalisten

Stoppa FRA-lagen Argumentera.se

Pär Ströms blogg

Tidigare inlägg i ämnet: Protestera mot storebror

Ladda ner Flygblad

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

torsdag, juni 05, 2008

Väntat beslut om utförsäkringslagen

Tråkigt mail från Resurs.
Hej!

Som väntat biföll riksdagen idag regeringens förslag till ny sjukförsäkring, den s.k. utförsäkringskedjan, i prop. 2007/08:136.

Försäkringskassan byter nu namn i folkmun till det betydligt mer passande Utförsäkringskassan och ministern får titeln Utförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson!

"Riksdagen sade i dag ja till det kontroversiella förslaget om nya regler i sjukförsäkringen — den största förändringen i försäkringen på femton år. Beslutet fattades med röstsiffrorna 138—126." TT

Med nattsvarta och sorgliga hälsningar

Resurs Support
Det känns som begravningsstämning. Vi borde hissa svenska flaggan på halv stång i dag och i morgon, på nationaldagen. Vår regering håller på att köra det här landet i botten.

Relaterat: Fäst politikerna vid skampålen! Den osynliga patienten

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

onsdag, juni 04, 2008

Medierna informerar för sent

En störtflod av information väller över oss just nu om den nya sjukförsäkringslagen. I flera månader har det nästan varit knäpptyst i de stora medierna om regeringens förslag, trots att Resurs och många andra mailat om reformen, skrivit debattartiklar och försökt informera om konsekvenserna på alla möjliga sätt. Intresset har varit iskallt, med några få undantag. Nu verkar det äntligen ha lossnat, som ur en tinad ketchupflaska.

Problemet är att ingen orkar ta till sig så mycket fakta samtidigt, det handlar om en komplicerad reform med många pusselbitar. Inte blir det enklare av att propositionen är ett hafsverk och att det fortfarande saknas färdiga förslag om "rehabgarantin", den utlovade satsningen på företagshälsovården och "resursjobben".

Och vad är det för planering att informera och ge folk chans att ställa frågor till Cristina Husmark Pehrsson och chatta samma dag som Riksdagen ska rösta om förslaget? Är det inte meningen att vi gräsrötter ska hinna påverka något? (Nu har man visst flyttat omröstningen i Riksdagen till torsdagen, men det ändrar inte mycket).

Svenska folket har ännu inte fattat vad den nya sjukförsäkringslagen innebär och den snuttifierade rapporteringen, där enskilda bitar inte sätts in i rätt sammanhang, gör det svårt för många att bilda sig en uppfattning om vad som väntar den som blir sjuk.

En bra och begriplig debattartikel i alla fall av läkaren Bengt Järhult i SvD: i dag:
Den proposition om rehabiliteringskedjan som riksdagen behandlar i dag befäster den utslagning som jag allt oftare kommer i kontakt med. De närmaste åren kommer tiotusentals människor att få gå till socialbyrån. Förslaget genererar sjuklighet istället för hälsa och arbete...

Redan efter tre månader kan arbetsgivaren ensidigt, utan samråd med behandlande läkare, fack eller anställd, till Försäkringskassan (Fk) ange att andra lämpliga uppgifter inte finns. Då ska patienten vara arbetssökande på Arbetsförmedlingen om Fk bestämmer att den sjuke har viss ­arbetsförmåga.

Efter sex månader ska arbetsförmågan prövas mot hela den reguljära marknaden, alla jobb utan hänsyn till utbildning, ålder och tidigare yrke...

De närmaste åren kommer tiotusentals människor att få sälja sina tillgångar och gå till socialbyrån.

Proposition 136 ger inga nya pengar för rehabilitering till arbeten på den öppna marknaden. Tvärtom har en stor del av arbetsmarknadsutbildningarna redan tagits bort. Än mindre ges resurser till anpassade arbeten, lämpliga för dem med nedsatt fysisk och psykisk förmåga.

Proposition 136 belyser än mindre de mänskliga och ekonomiska konsekvenserna av splittrade familjer, självmord, hjärtinfarkter till följd av utslagnings­processen, effekter på barnen etcetera...
Relaterat: Riksdagens beslut påverkar vardagen

Rehabgaranti som hänger i luften Kaktusblommans blogg

Cristina Husmark Pehrson chattade med Aftonbladets läsare

Het debatt i riksdagen – men inget beslut Ekot

Forskare underkänner ny sjukförsäkring Ekot

Bitvis låg debattnivå och knäck i lurarna Farmorgun

Den Enskildes Personliga Ansvar Marcus Birro

Husmark och Hedborg: Varför inte ställa alla sjuka på torget... Bloggen den osynliga patienten

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Brev till Johan Pehrson om LO-kampanjen och rättssäkerheten

Jag har mailat i dag till Johan Pehrson, gruppledare i Riksdagen för folkpartiet, med kopior till Stefan Tornberg (c) och Krister Hammarbergh (m), som alla har upprörts över LOs information om "utförsäkringslagen" till några riksdagledamöters grannar. Inte för att jag tror det påverkar vilken knapp han trycker på i omröstningen om sjukförsäkringen, men jag och säkert många med mig önskar få besked på några punkter. Vi får se om jag får något svar.
Hej!

I en radiodebatt i fredags jämförde Du LO:s kampanj mot regeringens ingrepp i sjukförsäkringen med fascism och högerextremism.

Jag tycker att den hetsjakt mot sjuka och funktionshindrade som vissa politiker och medier ägnat sig åt de senaste tio åren mera påminner om fascism och nazism. Många sjuka har redan drivits till självmord och ett nytt ord har myntats: försäkringssjälvmord. Ännu värre kommer det att bli med den nya sjukförsäkringslagen. Läs inlägg och kommentarer på Resursbloggen, som drivs av ett nätverk av läkare och jurister.

Jag och många andra är också besvikna över att riksdag och regering inte bryr sig om sjukas och trafikskadades usla rättssäkerhet. Du lovade före valet att förbättra möjligheten att få rättshjälp för alla som behöver få sin sak prövad i domstol, men tvingas avstå för att de inte har råd.

Se blogginlägg bl a här: Rättvisa kräver tjock plånbok

Löftet har inte infriats. I stället klagar Du nu på LO för att de har upplyst Dina grannar om alla försämringar i sjukförsäkringen som Du som riksdagsledamot ska rösta om i dag. Denna LO-kampanj är enligt Dig och andra Allians-politiker tydligen värre än Sveriges brott mot de mänskliga rättigheterna enligt Europakonventionens artikel 6.

Varför lovar ni politiker alltid en sak före valet, men gör sedan något helt annat? Den nya sjukförsäkringslagen leder till ännu mer rättsosäkerhet. Gäller inte Ditt löfte längre?

Det är också ett stort rättssäkerhetsproblem att regeringar och riksdag ständigt hafsar fram nya lagar på socialförsäkringsområdet. Överklagandeprocessen i domstolarna tar flera år och när det äntligen blir ett prejudikat - till exempel Regeringsrättens dom beträffande arbetsförmåga - så är den domen inaktuell för de flesta därför att det redan hunnit stiftas nya lagar. (För övrigt är det även svårt för enskilda att få prövningstillstånd i kammarrätter och Regeringsrätten. Myndigheter får prövningstillstånd betydligt oftare).

Och var finns dialogen med oss som är sjuka? Varför fattas alltid alla viktiga beslut över våra huvuden? Borde inte vi tillfrågas i första hand, vi som är de verkliga experterna? De flesta sjuka som skriver till förtroendevalda i riksdagen får aldrig några svar. Och många mår så dåliga att de inte ens orkar ställa frågor och protestera.

Tacksam om Du kan svara på mina frågor.

Med vänliga hälsningar

Hannelore

PS: Jag är inte med i något LO-förbund och skriver till Dig som enskild, inte som representant för någon organisation.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Töres Theorell talar på manifestationen

Jag missade Töres Theorells tal på manifestationen i går. Bra att Resurs nu lägger ut delar av talen. Sveriges Television har bara uppmärksammat Kommunals protest, med ett inslag på några sekunder.