lördag, juni 28, 2008

Bodström- och Asksamhället - varsågod!

Kommentar till FRA-lagen i ett forum:

"Innan valet lovade Alliansen att lyssna på svenska folket. Nu vet vi vad dom menade."

Knappt har FRA-lagen klubbats igenom förrän det presenteras nya förslag som hotar yttrandefrihet och integritet. Ja, du har säkert redan läst om EU-parlamentarikern Marianne Mikkos idé att registrera alla bloggare. Först trodde jag det var ett skämt...

Det är nästan omöjligt att bevaka alla attacker mot rättssäkerhet och demokrati, men via nyhetsbrevet från Siem, med den fyndiga rubriken FRI eller FRA, har jag nu fått en sammanställning av alla övervakningsförslag och -lagar. En liten del av informationen kommer från inofficiella källor, en del har jag själv kompletterat. Hör gärna av dig om du har mer information. Listan uppdateras kontinuerligt.

Förändringar som redan trätt i kraft:

Prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering: Polisen får telefonavlyssna personer som inte är misstänkta för brott, utan bara råkar ha någon form av kontakt med en misstänkt för brott som kan leda till 2 års fängelse, samt för ett antal brott med lägre straffsatser. Hemlig teleövervakning får användas vid t ex barnpornografibrott och dataintrång. Tvångsmedel får omfatta redan befordrade meddelanden. Polisen får även installera hemliga spionkameror i "misstänktas bekantas" hem.

Prop. 2004/05:143 Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m m: All överskottsinformation från hemlig teleavlyssning, tele- och kameraövervakning får användas i brottsförebyggande syfte. Förundersökning får inledas så fort överskottsinformationen ger misstankar om något som kan ge mer än ett års fängelse, och som utredarna inte tror ger endast böter i det aktuella fallet. Uppgifter som är av betydelse för att förhindra brott ska få bevaras så länge det behövs.

Prop. 2005/06:177P Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott: Polisen får använda hemlig teleavlyssning, teleövervakning, smygfilmning och hemlig postkontroll utan någon som helst misstanke om brott. Det behöver bara finnas anledning att anta att en person kommer att begå vissa allvarliga brott. Personen behöver inte ha sysslat med några försök eller föreberedelser till brott. Om detta antagande finns får man även avlyssna personens hela bekantskapskrets.

Prop 2004/05:144 Internationell rättslig hjälp i brottmål: För polisen blir det lättare än tidigare att lämna övervakningsinformation till utlandet och låta utländsk makt bedriva gränsöverskridande övervakning.

Prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning: Polisen får ta sig in i ett hem i smyg och installera buggningsapparatur med sändare. Man kommer inte i efterhand behöva informera den buggade om avlyssningen. Även tidningsredaktioner kan buggas. Regeringen har motiverat lagen med behovet av att bättre kunna bekämpa terrorism och grov brottslighet. Lagrådet konstaterar dock att den nya lagens tillämpningsområde "ingalunda är begränsat till att avse dessa typer av allvarlig brottslighet."

Proposition 2007/08:37 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen (nr 1781/2006) om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel: Vid årsskiftet trädde en EU-förordning i kraft som stoppar anonyma gåvor. Syftet är att hindra finansiering av terrorism och försvåra möjligheten att tvätta svarta pengar vita. Regeringen hade möjlighet att begära undantag för medel till de ideella organisationerna, däribland kyrkorna. Men det avstod Sverige ifrån. Lagen kan innebära att givandet till kyrkor och andra ideella organisationer minskar. Endast kollekten går fri från kontroll. Lag om ändring av lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet trädde i kraft den 1 april 2008.

Förändringar som är på väg att införas:

Prop. 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet: Den socialdemokratiska regeringen la ett förslag om att Försvarets Radioanstalt (FRA) skulle få avlyssna digital trafik över landets gränser. Förslaget skrotades, men togs upp igen av Mikael Odenberg (m) då alliansen tillträdde i regeringsställning. Lagförslaget blev bordlagt 2007, återupptogs i år och röstades igenom trots massiva protester. All privat kommunikation som sker digitalt, e-mail, telefontrafik osv kommer att passera FRA's superdatorer och bearbetas. Lagen som förmodligen införs nästa år har orsakat en bloggbävning. Efter en extra utskottsbehandling bestämdes att RFA-lagen ska få vissa tillägg under hösten, men i sak kommer inget att ändras. Se tidigare bloggpost och läs mer på FRApedia.

SOU 2005:38 Hemlig dataavläsning: Polisen ska få bryta sig in i folks hem och installera dold programvara i datorer, som registrerar varje knapptryckning via internetuppkopplingen, varje hemsida som besökts och skickar kopior på innehållet i hårddisken och alla mail. Enligt Advokatsamfundet tillåter förslaget även att mikrofon och webbkamera på datorn aktiveras och avlyssnas. Denna typ av spioneri tillåts vid misstanke om brott med lägre straffvärde än vad som krävs för telefonavlyssning, och kommer även få bedrivas mot datorer som tillhör bekanta till den misstänkta personen. Polis och åklagare kommer, utan misstanke om brott alls, ha tillgång till information om vem som haft vilken IP-adress på nätet vid varje tillfälle. Denna information föreslås överföras automatiskt från Internet-leverantörerna till en databas hos polisen. I sitt remissvar påpekar Post & Telestyrelsen att IP-nummer "kan användas för omfattande kartläggningar av individers nyttjande av elektronisk kommunikation".

Kommentar: Det är inte alls nödvändigt att bryta sig in i folks hem för att installera spionprogramvara i datorn. Dolda program går även att installera via nätet, med hjälp av till exempel en uppdatering eller omdirigering till vissa hemsidor. Redan i dag finns kommersiella spionprogram som loggar alla tangenttryckningar. Det handlar om trojaner och spyware som tillverkare av antivirus- och antispywareprogram har kommit överens om att undanta från detekteringen.

SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning: Tele- och Internetoperatörer måste samla in data som det tidigare var strikt förbjudet att lagra och nu i stället spara den mellan ett halvår och två år. Det gäller personuppgifter på alla som kommunicerar, vem som var sändare och mottagare, start- och sluttid och vilken utrustning som användes. För mobiler ska uppgifter om närmaste basstationer lagras, d v s var personerna befunnit sig.

Förslag och utredningar till nya lagar, färdiga lagtexter finns således ännu inte:

2007/2253(INI) Förslag till Europaparlamentets resolution om mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen: Bloggare ska kunna registreras och måste ha en ansvarig utgivare. Krav finns på viss objektivitet och sanningshalt, vilket i princip kan leda till censur och kontroll av innehållet på bloggar. Även press och massmedia inkluderas. Registreringen ska visserligen vara frivillig, men det som ändå oroar är krav på tydliggörandet av bloggarens status. Detta är en initiativrapport som avser att övergå till lagförslag inom EU den 22 september. Ännu är det mycket osäkert om det blir en lag. Svenska EU-parlamentariker har redan tagit avstånd till förslaget.

Dir 2008:2008:71 Översyn av lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. En utredning har tillsatts av socialminister Göran Hägglund. Frågan gäller om PKU-registret ska vara tillgängligt i brottsbekämpande syften. Registret drogs igång 1975 i forskningssyfte och innehåller DNA-information. PKU-provet är frivilligt och tas på nyfödda barn för att upptäcka ett antal sjukdomar som saknar tidiga symtom, och där tidig behandling kan förhindra att sjukdomen skadar barnet. Då föräldrarna samtycker lagras provet i PKU-biobanken och i dag finns drygt 3,3 miljoner prover sparade.

Från samhällets sida finns ett intresse av att även de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till registret och utredaren ska nu analysera vilka behov myndigheterna har att kunna ta vävnadsprover från PKU-biobanken i beslag. Rätten att avsäga sitt deltagande i DNA-insamlandet kan därför komma att avskaffas.

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement): Ett internationellt handelsavtal har i hemlighet dragits igenom EU-parlamentet, och är endast känt för att delar av dokumentationen läckt till allmänheten. Handelsavtalet avser att slå ner på innehav av piratkopierat material genom starkt integritetskränkande metoder. Gränskontroller där resenärernas mp3-spelare och datorer undersöks, konfiskering av teknisk utrustning, förbud mot regionsfria dvd-spelare och avstängning av Internet-abonnemang som misstänks ha använts för illegal fildelning. Sökfunktioner och länkningar som kan leda till upphovsrättsskyddat material ska förbjudas. Kulturell spridning kommer att straffbeläggas, oavsett om individuella upphovsrättsinnehavare delat med sig av material själva. Avtalet genomförs helt utan insyn eller demokratisk process.

RFID-märkning av brev: Den kommunikation som fortfarande sker på papper planeras att märkas upp med små chip som rapporterar var brevet befinner sig - i syfte att post inte ska slarvas bort på vägen. Uppgifter om avsändare och adressat blir bonusinformation i hanteringen.

Kolla även denna musikaliska animering

Relaterade artiklar:

Striden om spionlagen Aftonbladet

Sveriges nye digitale Berlin-mur Berlingske Tidene

FRA-sveket av Rune Lanestrand

Bedrövligt skådespel i riksdagshuset Anne-Marie Lindgren

EU vill registrera bloggare DN

EU föreslår hårdare kontroll av bloggare SvD

FRA-chef besviken på svagt stöd SvD

"Din trafik avlyssnas även utan FRA-lagen" DN Debatt

Demonstration mot FRA-lagen i Göteborg DN

Pakt nära om utbyte av persondata DN

Släpp inte in polisen i PKU-registret DN

Lars Henriksson: Politik utan besvärande insyn Göteborgs-Posten

Arbetsgivare skickade spionprogram i smyg Metro

Mandela inte längre terrorist Sydsvenskan

Uppdaterat:

FRA-man ägare i bolaget som fick värva spionerna Aftonbladet

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,