torsdag, juli 31, 2008

Vilseledande om patientsäkerhet

För läsare som inte känner till sakfrågan närmare låter det så fint, att politiker vill värna patientsäkerheten. Se debattartiklen i DN, "Lagstifta för att stoppa de inkompetenta läkarna".

Varje dag hör man talas om grova felbehandlingar och diagnosmissar i sjukvården. Enligt statistiken ökar felbehandlingarna, men de avfärdas av hsan (hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) med att det är fler som anmäler och att vi patienter är allmänt gnälliga och har för stora krav. Nu är det inte dessa felbehandlingar som debattartikeln i DN handlar om. Birgitta Rydberg angriper i stället läkare som verkligen engagerar sig och är kompetenta. Som tar sig an förtvivlade patienter som bollats runt i den allmänna vården utan att ha fått adekvat hjläp.

Jag råkar nämligen veta vilka doktorer som Birgitta Rydberg främst syftar på. Det är läkare som är mycket populära bland patienterna och det är socialstyrelsen som anmält dem, inte patienterna. De har inte skadat en enda patient och all behandling har skett i samförstånd med patienterna.

I artikeln nämns edta. Den används bland annat som så kallad keleringsbehandling mot tungmetallförgiftning. Jag själv har inte fått denna behandling, men läst om internationell forskning som visar på dess positiva effekter. Det är socialstyrelsen som är negativ till edta-behandling och förföljer läkare som använt den, trots att terapin används i andra länder. Socialstyrelsen resonerar jämt som om bara den sjukvård som är etablerad i Sverige är vetenskaplig, som om alla andra länder befinner sig på u-landsnivå.

Birgitta Rydberg undviker att berätta hela sanningen, att man av politiska skäl motarbetar läkare som behandlar patienter som t ex är tandvårdsskadade eller har elallergi. Samhället vill inte erkänna dessa diagnoser, det skulle bli för dyrt. En stor portion prestige är också orsaken till att man förnekar många "nya" diagnoser.

Beträffande smittskyddsfall och överförskrivning av narkotiska preparat vet jag inte vilka läkare hon vill varna för. Hon mixtrar ihop en massa saker i artikeln och hennes anklagelser är mycket svepande och förvirrande. Bland annat verkar hon blanda hon ihop behandlingar mot en viss sjukdom med symtombehandlingar. Även en MS-sjuk person kan till exempel behöva insatser som lindrar, oavsett om symtomen har med sjukdomen att göra eller inte.

Det stora problemet för oss patienter är nog makthungriga och inkompetenta politiker som på allt fler områden vill bestämma över läkarna. Det värsta exemplet är ju när försäkringskassan (och försäkringsbolagen) med hjälp av försäkringsläkare kan göra bedömningar som går stick i stäv mot både behandlande läkares intyg och vetenskap. Försäkringsläkarna kan kränka och skada patienter utan att man kan anmäla dem. De har inte ens en tillsynsmyndighet. Varför ställs aldrig några krav på att deras legitimation kan dras in?

Även socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukskrivningar är ett resultat av politiska beslut, inte någon vetenskap, vilket socialstyrelsen själv har medgett.

Upprörande är också att nackskadade fortfarande inte kan få ordentliga diagnoser och nödvändiga behandlingar i Sverige. Även här finns politiska skäl till varför man från officiellt håll förnekar eller bagatelliserar dessa skador.

Svensk sjukvård kan ofta inte erbjuda den behandling som patienterna behöver. Många måste söka alternativa behandlingar här hemma eller åka utomlands. Varför tar Birgitta Rydberg eller Socialstyrelsen inte itu med detta, i stället för att skjuta budbäraren, i det här fallet läkare, som förargligt nog påminner oss om att det finns många patienter som den allmänna sjukvården har misslyckats att hjälpa?

Vi som är sjuka - och många av våra läkare – är vid det här laget ganska trötta på att ständigt bli omyndigförklarade av politiker och byråkrater. Många av oss har testat det mesta, vi vet vad som hjälper och vad som stjälper. Vi kan själva, i samråd med våra läkare och andra duktiga och engagerade terapeuter, avgöra vad som är bra för oss.

Uppdaterad 2008-08-15:

Kommentar till DN-artikeln av Ulf Brånell, Siems nyhetsbrev:

"Häxbålen tänds igen

Detta politiska initiativ handlar tydligen endast till liten del om att röja upp bland inkompetent personal. Dess främsta syfte tycks vara att stävja tendensen hos läkare att söka vägar utanför läkemedelsmaffians diktat och vad den "medicinska vetenskapen" stadgar. Vad "vetenskap" i själva verket är tycks landstingsrådet dock ha synnerligen dimmig uppfattning om. Hennes politiska instinkt säger tydligen att "vetenskap" bör utgöra ett maktinstrument, underställt den som på något sätt kunnat tillskansa sig den politiska makten."

Relaterat: HSAN inte till för patienten?

”Amalgam är hälsovådligt, dyrt och dåligt" Aftonbladet Debatt

”Patienten är rättslös mot Försäkringskassan”

Ynkligt att inte hjälpa skadad få rätt diagnos

Diagnos som "inte finns" - finns i Arvika

Patient dog av för mycket läkemedel

3 000 dör av fel vård varje år AB Debatt

Varför undanhålles vi alternativ vård? DA Debatt

C-vitamin mot cancer Toxiska epistlar

Kan vi lita på våra tillsynsmyndigheter? Artikel från 1995

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

måndag, juli 28, 2008

En statskupp i det tysta

Vår regering för en politik som inte har någon som helst legitimitet bland väljarna. Folkhemmet rivs ner bit för bit. Samtidigt är nedmonteringen av välfärden omöjlig utan en massiv propaganda som går ut på att spela ut olika grupper mot varandra, att förmå svenskarna att tänka i termer av "vi" och "dem", de som jobbar och de som inte jobbar.
Välfärdssamhället kan vara avskaffat om 15 år. Just nu pågår nämligen en statskupp i det tysta - mot ett samhällssystem som har stöd av majoriten av svenskarna. Det skriver journalisten Dan Josefsson i DN.

Relaterade länkar: Chatten med Dan Josefsson

Statskuppen går inte så långsamt som somliga tror Resursbloggen

Människor till lågpris Mikael Nyberg i Aftonbladet om jakten på de arbetslösa och sjuka

Marcus Birro: "Skam för Sverige" HD

En billig lösning Petter Larsson om Fra och maktens rädsla för massan

Korståget mot välfärden Dan Josefsson och Europa i nyliberalt nät Fria Tidningen (Tipstack till Kerstin)

Dan Josefssons artiklar och blogg

Så ska de skapa ett Sverige för de rika

De rikas hemliga mötesplats DN

Rättvisa bra för hälsan

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fredag, juli 18, 2008

Försäkringskassan JO-anmäls för kränkning av integriteten

Kurt Lundgren, journalist och författare, har JO-anmält Försäkringskassan i Kalmar för brott mot den personliga integriteten. Så här skriver han på sin blogg:
Att tvingas stå och vänta på trottoaren utanför Försäkringskassan innebär att den sjuke offentligt måste exponera sitt beroende, han/hon måste öppet visa att sjukdom föreligger. Detta är ett brott mot den personliga integriteten. Jag vill att JO synar detta och att JO ålägger Försäkringskassan i Kalmar att iordningställa ett väntrum för de sjuka inomhus.
Han uppmanar även att skriva till honom och berätta hur du som är sjuk blivit behandlad av Försäkringskassan.
Alla som yttrar sig har rätt att vara anonyma - de allra flesta jag talat med är livrädda för att yttra sig eftersom kassan kan hämnas, och ofta gör det, genom att dra in ersättningen för den öppet kritiske.
Relaterat: Pensionärer upprörs av låsta dörrar Östran

F-kassan behandlar folk som tjänstehjon

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , ,

onsdag, juli 09, 2008

Lagstiftningskaos

Sällan har ett brev från försäkringskassan väckt så upprörda känslor som i fallet Anna Olsson. Allt berorende på den nya sjukförsäkringslagen, som är slarvigt skriven och har stressats igenom i riksdagen i rekordfart. Regeringens taktik är tydligen att ha extra bråttom med "oanständiga" lagar, så att vi medborgare inte förstår konsekvenserna innan den personliga katastrofen är ett faktum. Skandal är ett slitet uttryck, men i det här fallet snarast en underdrift.

"Mindre än en vecka tog det innan det nya regelverket föll ihop som ett korthus, men det värsta och olyckliga är att det är svårt sjuka människor som drabbas av alliansregeringens så kallade välfärdspolitik", skriver Östran

Inte blir lagen mer lättolkad av allt orwellskt nyspråk, som att arbetsplikt, uppsägning och utförsäkring kallas för rehabiliteringskedja. Det är för många länkar som saknas i den kedjan för att man ska kunna tala om någon rehabilitering värd namnet.

Kritikerna - samtliga remissinstanser inklusive Försäkringskassan - har varnat för konsekvenserna, men när det nu blir uppenbart hur omänsklig lagen är skyller Husmark Pehrsson ifrån sig och påstår att Försäkringskassan har feltolkat den.

Anna Olssons fall är tyvärr bara toppen på ett isberg. Fler riskerar att råka mycket illa ut. När lagen inte ens är tydlig för personer med en dödlig cancersjukdom, hur blir det då med andra sjukdomsfall som är mer svårdiagnostiserade men minst lika handikappande? Vad händer till exempel med alla whiplashskadade? Några får allvarliga besvär flera år efter skadetillfället och den svenska sjukvården klarar fortfarande inte av att ställa exakta diagnoser.

Förvirrande blir det också när Försäkringskassan, som i flera år tjatat om att det är arbetsförmågan som räknas, inte hur sjuk du är, plötsligt ska fatta beslut igen med hänsyn till olika diagnoser.

Den största anledningen till den nuvarande lagstiftningsröran är förmodligen tolkningen av fortsatt respektive förlängd sjukpenning.

Resursbloggen har kommenterat tolkningsbryderierna:

Finns det eller finns det inte möjlighet till undantag från att sjukpenning inte ska betalas ut mer än maximalt 914 dagar. I förarbetena är det tydligt att ett sådant undantag bör finnas vid synnerliga skäl, såsom mycket allvarlig sjukdom (ALS, vissa cancer-sjukdomar och transplantation av vitalt organ). Men i lagtexten själv finns inget om "fortsatt sjukpenning". Det finns kvar en skrivelse om synnerliga skäl, men den garanterar inte tydligt att sjukpenning kan betalas ut mer än 914 dagar, utan bara att ersättningsnivån inte behöver sänkas till 75 procent om det finns synnerliga skäl.

Så här skriver Resurs juridiskt kunnige:

" Lagtext och dess formuleringar är en rättskälla som skall följas av domstolarna, förarbeten är rättskällor som bara bör följas av domstolarna."

"I detta sammanhang är det rent lagtekniskt intressant att lägga märke till bestämmelsen i 3 kap 4 § 1 st 4 p lagen (1962:381) om allmän försäkring.

"Enligt denna bestämmelse gäller följande efter dag 914 med sjukpenning, nämligen "att sjukpenning för de därpå följande dagarna inte lämnas". Det finns inget klart och tydligt i själv lagtextformuleringarna som ger stöd åt den nu omdiskuterade s.k. fortsatta sjukpenningen. För att en normkonflikt helt skall undanröjas borde även fortsatt sjukpenning, på samma sätt som förlängd sjukpenning, ha kommit till uttryck i lagtexten, t.ex. genom en formulering som enligt ovan hade inneburit följande efter dag 914 med sjukpenning, nämligen "att sjukpenning för de därpå följande dagarna inte lämnas, om inte synnerliga skäl såsom allvarlig sjukdom talar för fortsatt sjukpenning".
Det enda rätta är nu att socialförsäkringsministern tar sitt ansvar och river upp lagen eller avgår. Vi medborgare finner oss inte längre i att bli idiotförklarade när lagar stiftas som hotar välfärd och mänskliga rättigheter. Lagar som man förväntar sig i en bananrepublik och inte i ett land som vill kalla sig för rättsstat.

Vi är många som inte heller låter oss luras av socialdemokraternas falskspel. Vi nöjer oss inte med Mona Sahlins kritik av alliansregeringens politik, när hon samtidigt inte kan presentera ett tydligt alternativ. Det gäller både sjukförsäkringen och FRA-lagen. Hon har deklarerat att hon vill riva upp FRA-lagen. Sjukförsäkringslagen har hon protesterat mot, men vi har inte hört något om att hon vill skrota den. I båda fallen är hon inte trovärdig. Det är socialdemokraterna som skapat embryona till båda lagarna. Kräv klara besked nu av Mona Sahlin!


Relaterade länkar: Nya regler - Försäkringskassan

Traumatiskt att förlora sjukpengen Sydsvenskan

Cancersjuk för frisk för ersättning DN

”Jag hamnar hos socialen” AB

F-kassan backar från regeltolkning

Sjuk hantering av sjukskrivna HD

Svårt cancersjuk kvinna anses för frisk för sjukskrivning Dagens Medicin

Kommunen planerar säga upp långtidssjukskrivna DD

Man skjuter myggsvärmar med luftvärnskanon Ilsemaries blogg

Socialstyrelsens vägledning för sjukskrivning

Tidigare inlägg i ämnet: "Riksdagsbeslutet har öppnat dammluckorna"

Uppdaterat:

F-kassan backar – alla ska bedömas individuellt Sydsvenskan

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

söndag, juli 06, 2008

Lissabon-fördraget tillåter dödsstraff

Jo, det är alldeles sant, det som har diskuterats i några bloggar, men som gammelmedia inte uppmärksammat alls. Med Lissabon-fördraget blir det åter tillåtet med dödsstraf. Det står visserligen inte i själva fördraget utan i en bilaga, eller fotnot till en fotnot, som är mycket svår att hitta men som har samma rättskraft som själva fördragstexten. Det är den tyske professorn Karl Schachtschneider, en av de främsta inom Europa-rätt, som letat fram denna lilla "klausul". Än så länge har jag bara sett texten på tyska. I själva fördragstexten står att dödsstraff är förbjudet och det låter ju fint. Men sedan räknas det upp flera undantag, bl a vid uppror och upplopp, krig eller fara för krig. Dessa undantag nämns alltså inte i själva huvuddokumentet utan, ironiskt nog, i stadgan för mänskliga rättigheter (Europakonventionen) som Lissabonfördraget har med som bilaga.

På Youtube finns flera videoklippp med professor Schachtscheider, bl a från ett föredrag i Salzburg, Österrike. Några klipp har engelsk undertext.

Här får vi också veta att Tyskland ännnu inte har ratificerat Lissabon-fördraget, något som det länge varit relativt tyst om i mainstream-media. Det borde ju vara en lika stor nyhet som Irlands nej i folkomröstningen. Tyskarna tillåts som bekant inte rösta om EU-fördraget, men det godkänns inte innan den tyska författningsdomstolen har prövat frågan. Därför har den tyske förbundspresidenten Köhler ännu inte undertecknat fördraget.

Förtydligande - uppdaterat 2008-07-23:

Några invänder att vi ska vara glada över att Lissabon-fördraget har Europakonventionen som bilaga och att professor Schachtschneider har fel, men då tycker jag i så fall att man ska diskutera direkt med honom.

Så har jag uppfattat hans resonemang - och jag uppdaterar här om det framkommer nya fakta som bättre beskriver hur olika lagtexter hänger ihop:

Lissabon-fördraget har övertagit Europakonventionen från 1950. På den tiden var det svårt att enas kring ett totalt avskaffande av dödsstraffet utan man försökte komma överens om en miniminivå vad gäller mänskliga rättigheter. Frankrike, Storbritannien och några andra länder hade kvar dödsstraffet, därav denna skrivning som på svenska finns här.

Visst, Tyskland och Sverige t ex har inte kvar dödsstraffet i de nationella lagtexterna, men om Lissabon-fördraget antas kommer alla länder att överta konventionstexten från 1950.

Nu kan några invända att vi bara riskerar ett återinförande av dödsstraffet i krigstid eller under överhängande krigshot. Men i och med EU:s alla internationella krisinsatser befinner sig Sverige och andra EU-länder redan i krig eller i krigsliknande tillstånd. Dessutom tvingar Lissabon-fördraget alla EU-länder att delta i gemensamma militära aktioner runtom i världen.


Om EU-grundlagen och möjligheten att begära utträde.


Schachtschneider om att Lissabonfördraget återinför dödsstraffet.

Fler videoklipp med professor Schachtschneider

Prof. Dr. Schachtschneider - Todesstrafe in der EU

Relaterade länkar: Vill vi ha dödsstraff här i landet? Alliansupproret

Lissabon-fördraget legaliserar EU-diktatur med dödsstraff Text på tyska, engelska och danska

Death penalty For Rioters Indymedia Ireland

Är detta sant om Lissabonavtalet? Motvallsbloggen

Irländskt nej till EU-fördrag SvD

Kritik mot polskt nej till Lissabon SvD

Svensk försiktighet kring EU-fördraget Ekot

Wibe och Eriksson leder Junilistan Rapport

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

torsdag, juli 03, 2008

Svar från Riksdagen om FRA

Jag har fått svar i går från Roger Tiefensee (c) som undrar varför jag skickar ett massbrev via Expressen och inte ett personligt mejl för att protestera mot FRA-lagen. Snabbt kunde jag konstatera att hans mejl inte heller är personligt utan även det ett massutskick. Läs blogginläggen här och här.

I dag fick jag ett svar till från Göran Pettersson (m). Jag publicerar mejlen på bloggen. Vet inte om det är någon idé för mig att svara. Breven tyder på att herrarna inte vet hur internet fungerar - eller också låtsas de inte veta.

Hur ska en sökrobot säkert kunna avgöra vilken trafik som är relevant för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik eller för kartläggning av yttre hot mot landet? Till detta krävs insatser av människor som gallrar informationen, vilket är omöjligt utan integritets-kränkning av en massa oskyldiga personer. RFA-lagen handlar om massavlyssning utan brottsmisstanke, om godtyckligt snokande i folks privatliv.

Det blir för övrigt stora demonstrationer - eller rättare sagt Bananrepublikfest - på Mynttorget i Stockholm i dag.

Svarsposten från Riksdagen:
Hej,

Tack för ditt mejl om FRA. Det är lite synd att du inte skickar ett personligt mejl utan använt dig av Expressens massmejl, eftersom det innehåller felaktiga påståenden. Ett mejl mellan två svenska användare kommer inte som Expressen påstår att "avlyssnas av FRA" oavsett om det skulle passera landsgränsen.

Inrikes trafik förmedlas utan att den som kommunicerar kan påverka hur detta sker. Operatörerna väljer vanligtvis den billigaste transportsträckan vilket kan medföra att inrikestrafik kommer att gå över landets gräns och tillbaka. Därför kan det inte helt uteslutas att inrikestrafik rent tekniskt skulle kunna bli åtkomlig för FRA. Det innebär dock inte att trafiken får inhämtas - för det krävs att trafiken är relevant för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik eller för kartläggning av yttre hot mot landet. Om sådan trafik ändå skulle hamna i FRA:s system finns tydliga bestämmelser om förstöring av kommunikation som saknar relevans för signalspaningens ändamål.

Om du har andra frågor du vill ha svar på kan du titta på dessa frågor och svar som finns på regeringens hemsida.

Mvh / Roger


Hej!

Tack för ditt mejl där du framför din oro för den så kallade "FRA-lagen". Jag har skrivit rätt mycket om ämnet på min blogg http//dinledamot.blogspot.com och där finns också ett podradioprogram där jag förklarar varför jag tycker som jag gör. Jag hoppas att du tar dig tid att besöka bloggen och lyssna på podradion.

Jag håller nu som bäst på med att besvara de cirka 35 000 mejl som kommit till min inbox via Expressen. Jag hoppas att du förstår att jag har begränsad möjlighet att svara på alla dina frågor separat. Jag ber dig därför skriva dina eventuella frågor och kommentarer på bloggen. Jag kommer att försöka att besvara dem där.

Med vänlig hälsning

Göran Pettersson
Riksdagsledamot (m)
Epost: goran.pettersson@riksdagen.se
Blogg: http://dinledamot.blogspot.com
Politisk talradio: http://dinledamot.libsyn.com
Hemsida: http://dinledamot.se
Tidigare inlägg i ämnet: Bodström- och Asksamhället - varsågod!

Övriga relaterade blogginlägg och artiklar:

Högaktuell dom i Europadomstolen Rick Falkvinge

Öppet brev till Fredrik Reinfeldt och Sten Tolgfors Det progressiva USA

En stilstudie i arrogans Rick Falkvinge

Bodströms utspel om FRA förändrar inget Rick Falkvinge

De perfekta sökbegreppen finns inte Blind Höna

Student forskade om terrorism - häktades - blir det samma med FRA? Pär Ströms blogg

EU har ett övervakningsavtal med USA Trottens betraktelser

Dags för en sanningskommission om FRA SvD

Säpo granskar FRA DN

Reinfeldt vill ha kvar FRA-lagen SvD

Sverige kan bryta mot mänskliga rättigheter Rapport

FRA lagrar svenskars surfvanor Rapport

Hur laglig är FRA-lagen? Diskussion i morgonsoffan

Ohly eller Orwell? Aftonbladet Kultur

Alla brev skall vara lika inför lagen! brevsombrev.se namninsamling

Uppdaterat:

Roger Tiefensee har nu fått expertsvar av Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, och Anne-Marie Eklund Löwinder, informations-säkerhetsansvarig för stiftelsen för internetinfrastruktur, som reder ut begreppen i en artikel i Expressen.

Timbuktu fick fart på protesterna Sydsvenskan

Nej till FRA!" ekade på Mynttorget Bloggen Motpol

Google beordras lämna ut uppgifter om användare SvD

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

tisdag, juli 01, 2008

Ut ur dimman


Ulla Bergholm, medicine doktor och kirurg, numera sjukpensionerad efter en trafikolycka, har skrivit en självbiografisk bok om sin situation som patient och försäkringstagare.
Boken Ut ur dimman är berättelsen om en kvinnas kamp mot sin egen plåga, mot oförstående myndigheter och försäkringsbolag efter att ha blivit påkörd och nackskadad.

En till synes obetydlig påkörningsolycka förändrade livet totalt för bilföraren, en 50 årig kirurg. På 0.3 sekunder ändrades den framgångsrika karriären.

Det var den tid det tog för att knäcka nacken och för hjärnan att studsa mot skallbenet. Skadorna gav upphov till en mängd bisarra symptom och en invaliditet som varken syntes utanpå eller med konventionella undersökningsmetoder.

Efter år av förnekelse, både från patienten, närstående, sjukvården och resten av samhället, kunde den långa vägen till ett nytt liv börja. Konsekvenserna av att ha drabbats av en okänd skada, där politiska motiv delvis ligger bakom förnekelsen av diagnosen, ledde till en törnbeströdd väg genom vårt i övrigt välorganiserade samhälle.

Om denna resa handlar boken. Förhoppningen är att berättelse kan vara andra skadade, deras anhöriga och samhället till hjälp för att förbättra vården av en ständigt växande skara trafikoffer med hjärnskador.
Boken kan beställas direkt av Ulla Bergholm genom att sätta in 150 kronor på Postgiro 440 06 44 – 3. Glöm ej att uppge namn och adress. Kan även beställas via Nackskadeförbundet.

Läs även bokanmälan i Whiplashgruppens film o nyhetsblogg

Själv har jag ännu inte hunnit läsa hela boken, men jag återkommer med en recension.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,