söndag, juli 06, 2008

Lissabon-fördraget tillåter dödsstraff

Jo, det är alldeles sant, det som har diskuterats i några bloggar, men som gammelmedia inte uppmärksammat alls. Med Lissabon-fördraget blir det åter tillåtet med dödsstraf. Det står visserligen inte i själva fördraget utan i en bilaga, eller fotnot till en fotnot, som är mycket svår att hitta men som har samma rättskraft som själva fördragstexten. Det är den tyske professorn Karl Schachtschneider, en av de främsta inom Europa-rätt, som letat fram denna lilla "klausul". Än så länge har jag bara sett texten på tyska. I själva fördragstexten står att dödsstraff är förbjudet och det låter ju fint. Men sedan räknas det upp flera undantag, bl a vid uppror och upplopp, krig eller fara för krig. Dessa undantag nämns alltså inte i själva huvuddokumentet utan, ironiskt nog, i stadgan för mänskliga rättigheter (Europakonventionen) som Lissabonfördraget har med som bilaga.

På Youtube finns flera videoklippp med professor Schachtscheider, bl a från ett föredrag i Salzburg, Österrike. Några klipp har engelsk undertext.

Här får vi också veta att Tyskland ännnu inte har ratificerat Lissabon-fördraget, något som det länge varit relativt tyst om i mainstream-media. Det borde ju vara en lika stor nyhet som Irlands nej i folkomröstningen. Tyskarna tillåts som bekant inte rösta om EU-fördraget, men det godkänns inte innan den tyska författningsdomstolen har prövat frågan. Därför har den tyske förbundspresidenten Köhler ännu inte undertecknat fördraget.

Förtydligande - uppdaterat 2008-07-23:

Några invänder att vi ska vara glada över att Lissabon-fördraget har Europakonventionen som bilaga och att professor Schachtschneider har fel, men då tycker jag i så fall att man ska diskutera direkt med honom.

Så har jag uppfattat hans resonemang - och jag uppdaterar här om det framkommer nya fakta som bättre beskriver hur olika lagtexter hänger ihop:

Lissabon-fördraget har övertagit Europakonventionen från 1950. På den tiden var det svårt att enas kring ett totalt avskaffande av dödsstraffet utan man försökte komma överens om en miniminivå vad gäller mänskliga rättigheter. Frankrike, Storbritannien och några andra länder hade kvar dödsstraffet, därav denna skrivning som på svenska finns här.

Visst, Tyskland och Sverige t ex har inte kvar dödsstraffet i de nationella lagtexterna, men om Lissabon-fördraget antas kommer alla länder att överta konventionstexten från 1950.

Nu kan några invända att vi bara riskerar ett återinförande av dödsstraffet i krigstid eller under överhängande krigshot. Men i och med EU:s alla internationella krisinsatser befinner sig Sverige och andra EU-länder redan i krig eller i krigsliknande tillstånd. Dessutom tvingar Lissabon-fördraget alla EU-länder att delta i gemensamma militära aktioner runtom i världen.


Om EU-grundlagen och möjligheten att begära utträde.


Schachtschneider om att Lissabonfördraget återinför dödsstraffet.

Fler videoklipp med professor Schachtschneider

Prof. Dr. Schachtschneider - Todesstrafe in der EU

Relaterade länkar: Vill vi ha dödsstraff här i landet? Alliansupproret

Lissabon-fördraget legaliserar EU-diktatur med dödsstraff Text på tyska, engelska och danska

Death penalty For Rioters Indymedia Ireland

Är detta sant om Lissabonavtalet? Motvallsbloggen

Irländskt nej till EU-fördrag SvD

Kritik mot polskt nej till Lissabon SvD

Svensk försiktighet kring EU-fördraget Ekot

Wibe och Eriksson leder Junilistan Rapport

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 Comments:

At 2:08 em, Anonymous Kent said...

Såhär står det.

(a) Article 2(2) of the ECHR:
‘Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article
when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary:
(a) in defence of any person from unlawful violence;
(b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully
detained;
(c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.’

(b) Article 2 of Protocol No 6 to the ECHR:
‘A State may make provision in its law for the death penalty in respect of acts
committed in time of war or of imminent threat of war; such penalty shall be applied
only in the instances laid down in the law and in accordance with its provisions…’

 
At 2:19 em, Blogger Hannelore said...

Tack Kent. Finns det någon länk till den engelska texten?

Trodde först att det här med krig inte är aktuellt i alla fall just nu. Men Schachtschneider säger att flera EU-länder faktiskt befinner sig i krig - med Afghanistan.

 
At 2:35 em, Blogger Hannelore said...

Nu hittade jag texten ovan på Riksdagens hemsida, på engelska och franska, i en bilaga till den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1219

Någon kunnig jurist får närmare förklara de exakta kopplingarna mellan de olika juridiska dokumenten.

 
At 2:37 em, Anonymous Kent said...

Jag provar att lägga in den här.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/2004/4/29/Explanation%20relating%20to%20the%20complete%20text%20of%20the%20charter.pdf

 
At 2:47 em, Blogger Hannelore said...

Hej igen!

Tack. Fick inte länken att fungera, men jag tror det är den här du menar:

Explanation relating to the complete text of the charter

 
At 4:01 em, Anonymous Kent said...

Hittade lite till.


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:SV:PDF

”Ingen skall anses ha berövats livet i strid med denna artikel, när detta är en följd av våld som var absolut
nödvändigt

a) för att försvara någon mot olaglig våldsgärning,

b) för att verkställa en laglig arrestering eller för att hindra någon som lagligen är berövad friheten att
undkomma,

c) för att i laglig ordning stävja upplopp eller uppror.”

 
At 8:37 fm, Blogger Hannelore said...

Så bra att du grävt fram texten på svenska. Jag ska uppdatera bloggposten med den svenska ordalydelsen senare.

Det här med "dödsstraff för handlingar som begåtts under krigstid eller under överhängande krigshot" behöver förtydligas, speciellt med tanke på att det i och med Lissabon-fördraget kan bli tvingande för medlemsländerna att delta i olika militära operationer.

 
At 3:02 em, Anonymous Havsglimten said...

Hannelore, du efterfrågar dom här videorna på kersins sida dom finns på you tube.

http://www.youtube.com/watch?v=C_C0zxF07ts

http://www.youtube.com/watch?v=Lt-ewhZejSk

 
At 5:05 em, Anonymous Anonym said...

Hannelore!
Bra att du gräver i det här!
Medias mörkning är fatal, journalisterna har belagts med munkavel och jag befarar att våra oberoende forskare utsatts för samma sak.

Anna/ Den osynliga.....

 
At 9:15 em, Anonymous Havsglimten said...

Hej Hannelore,

Vi har fått en länk av Miriam ang.den här frågan,vet du någonting om detta?

http://euro-med.dk/?page_id=103

 
At 11:11 fm, Blogger Hannelore said...

Anna!

Tack. Jag får ju en del hjälp med grävandet då och då, behöver inte göra hela jobbet själv.

Havsglimten!

Inget nytt för mig visserligen, men jag orkar inte redogöra för allt jag läst om olika mer eller mindre hemliga elitsällskap. Googla på Bilderberg och en del andra ord som förekommer i sammanhanget. Finns en hel del på nätet, som vanligt får man vara lite källkritisk.

Läs bl a här:

http://www.mikaelnyberg.nu/artiklar/010524ab.html

 
At 1:41 fm, Anonymous Juristen said...

Det är tråkigt att det sprids irrläror bland lekmän på det här sättet.

För det första: Redan idag är Sverige bunden till EKMR, och konventionen gäller som lag här i landet. De undantag som finns intagna i EKMR gäller även Sverige, som dock valt att totalt förbjuda dödsstraff, se RF 2:4.

För det andra: Genom Lissabonfördraget skall Rättighetsstadgan ges rättsligt bindande verkan inom Unionen, se artikel 6.1 i det konsoliderade EU-fördraget. Enligt Stadgans artikel 2.2 får ingen dömas till döden eller avrättas. Vidare, enligt Stadgans artikel 52.3 skall rättigheter i stadgan som överensstämmer med rättigheter i EKMR anses ha samma innebörd.

Då tittar vi på EKMR. Genom tilläggsprotokoll 13 görs förbudet mot dödsstraff absolut, d v s det går inte längre att göra undantag för händelse av krig. Samtliga EU-stater har undertecknad protokollet, och endast Italien, Lettland, Polen och Spannien har ännu inte ratificerat protokollet, som trädde ikraft 1 juli 2003.

Det följer alltså att Rättighetsstadgan skall tolkas i konformitet med EKMR, d v s totalt förbud för dödsstraffet, i vart fall för de länder som ratificerat protokollet.

För det tredje: En tillåtet undantag (vid händelse av krig), som alltså funnits redan innan tilläggsprotokoll 13 trädde ikraft och som gäller för vissa länder som inte ratificerat detta, innebär inte automatiskt att något sådant dödsstraff införs med automatik. Än mindre innebär det att EU har kompetens att lagstifta om straff på området för vissa brott.

Det uttalande på tyska som för något som helst rättsligt resonemang (http://eu-vertrag-stoppen.de/rechtsstaat/recht.html#2) har ingen referens till tilläggsprotokoll nr 13.

Men lita inte på någon professor från Österrike, lita inte på mig. Läs själva och tänk kritiskt.


Lite länkar till refererade rättsakter:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:SV:PDF

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf


http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=187&CM=8&DF=&CL=ENG

 
At 11:19 fm, Blogger Hannelore said...

Tack för kommentaren, Juristen. Men Schachtschneider är trots allt juris doktor (i Tyskland, inte Österrike) och inte lekman på området. Han företräder just nu en av flera parlamentsledamöter som överklagat Lissabon-fördraget till den tyska författningsdomstolen. Om inte han hade slagit larm om dödsstraffet hade nog vi lekmän och -kvinnor inte reagerat.

Vad gäller Europakonventionen så gäller inte alla tilläggsprotokoll, bl a den om dödsstraffets totala avskaffande i Europa, förrän alla länder har ratificerat dem. Och det har de inte gjort - eller?

Som jag skrev ovan (där jag har citerat Schachtschneider angående Tyskland) så är numera även Sverige en krigförande nation.

Man måste vara superexpert för att förstå EUs snåriga lagstiftning, med korshänvisningar hit och dit i Lissabonfördraget.

Efter allt trixande med Lissabon-fördraget, FRA m m litar jag inte på våra politiker. När det nu visat sig att Riksdagen inte ens respekterar den svenska grundlagen blir det väldigt lätt att införa dödsstraff vid behov.

 

Skicka en kommentar

<< Home