onsdag, februari 28, 2007

Om mutor och moral i läkemedelsbranschen

Läser i bloggen Toxiska epistlar om John Rengen, författarpseudonym för John Virapen, som planerar att ge ut en självbiografi om sina erfarenheter som chef och försäljare i läkemedelsbranschen. Tidigare har han gett ut en roman i Tyskland, en bok som Läkemedelsvärlden skrivit om:
Efter 35 år i läkemedelsindustrin avslöjar ännu en svensk vilka metoder industrin använt för att marknadsföra sina läkemedel. Det är en historia om mutor i form av varor och tjänster, besök på horhus, lyxiga middagar samt avbrutna och mörkade kliniska prövningar.
Jag har inte läst romanen, men kommer att försöka på tag på både den och självbiografin. Undrar om där också finns avslöjanden hur läkemedelsindustrin på olika sätt försöker motarbeta alla som ägnar sig åt alternativa och komplementärmedicinska terapier? Jag har hört att detta är vanligt. Speciellt olika försök att påverka politiker och beslutsfattare.

Läs även om Greenwashing på 2000taletsvetenskaps hemsida

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

söndag, februari 25, 2007

Regeringen har gjort konkurs

Ja, det tycker i alla fall Kilen, som arbetar med råd, stöd och kunskapsspridning om läkemedel, biverkningar och beroende. Till Kilen har hittills alla direkt kunnat rapportera upplevda biverkningar, utan att gå omvägen via läkare och myndigheter.

Alliansregeringen har som bekant beslutat att institutet Kilen inte ska få pengar för en fortsatt verksamhet. Kilen skulle ”fasas ut” skrev man i budgetpropositionen. Utfasningen skulle gå till så att Kilen omedelbart fick 0 (noll) kronor.

– De va’ som fasen, sa en institutet närstående
göteborgare, som trodde att ”fasas ut” inte är detsamma som omedelbart bidragsstopp.

Efter en viss kamp har institutet nu erhållit 1 miljon kronor samt ett krav att verksamheten ska avvecklas under 2007. Pengarna räcker till en konkurs och institutets anställda har nu sagts upp från och med den 1 mars.

Det här är inte Kilens utan regeringens konkurs, såväl ekonomiskt som moraliskt. De många miljoner som årligen sparas genom att Kilen hjälper människor tillbaka till ett liv i arbete och social gemenskap intresserar regeringen lika lite som det lidande dessa människor och deras anhöriga får utstå.

Varför? Ja, det är en bra fråga och det märkliga är att regeringen inte har något svar på den. Vet regeringen överhuvudtaget vad den gör, varför och vilka konsekvenserna blir?
Regeringen har lovat att utveckla hälso- och sjukvårdssektorn. Varför avvecklar man då ett konsumentinstitut som hjälper många patienter till relativt låg kostnad?

Läs mer i Kilens tidning (pdf-fil)

Tidigare inlägg i ämnet: Indragna bidrag för Kilen

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

lördag, februari 24, 2007

Jurister har glömt bort rättvisan

Pressmeddelande från Stockholms universitet

I Sverige har under senare tid intuition och sunt förnuft styrt bedömningen av skadeståndsansvarets viktigaste byggsten, orsaksfrågan, istället för tydliga principer. Orsaksfrågan har varit diffus och gjort bedömningen av komplexa skadeståndsfall –läkemedelsskador, miljöskador eller whiplash – svåra att förutsäga. Doktoranden Mårten Schultz vill förtydliga begreppen och föreslår i sin avhandling – som läggs fram vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet på onsdag – en förklaringsmodell som förenklar och förtydligar den skadeståndsrättsliga orsaksbedömningen – både för domstolar och drabbade.

- Dessutom vill jag återuppliva begreppet rättvisa i svensk rätt, säger Mårten Schultz. Juridik handlar inte bara om att värderingsfritt applicera paragrafer på enskilda rättsfall utan om moral och rättvisa, begrepp som lyser med sin frånvaro i samtida rättsvetenskap och -tillämpning.

Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande begrepp men också det minst analyserade. Innebörden är diffus – både för skadelidande, jurister och domstolar. Det har inte funnits någon samsyn kring orsakssambandet i svensk rätt under senare tid. Intuition och sunt förnuft har styrt ansvarsbedömningen vid skadeståndsfrågor istället för tydliga tolkningsmodeller.

I Mårten Schultz avhandling “Kausalitet: Studier i skadeståndsrättslig argumentation” presenteras en ny och tydlig förklaringsmodell – inspirerad av angloamerikansk teoribildning – som förenklar bedömningen av orsakskravet och därmed skadeståndsbedömningen. Modellen kan vara användbar vid välkänt komplicerade orsaksfrågor, som vid bland annat miljöskador, läkemedelskador och patientskador. Modellen kallar han den empiriska orsaksmodellen och den tar avstånd från tidigare dominerande – enligt avhandlingen – ofullständiga läror.

- Min tolkningsmodell breddar orsaksbedömningen och gör tolkningarna mer förutsägbara, säger Mårten Schultz.

En särskild fråga som tas upp i Mårten Schultz avhandling gäller ansvar för underlåtenhet att agera i en situation där någon riskerar att skadas. Kan t.ex. en person hållas ansvarig om han eller hon ser på när ett barn drunknar utan att ingripa? Mårten Schultz avhandling tar ett nytt perspektiv på denna problematik.

Mårten Schultz är doktorand vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har en jur kand från Stockholms universitet och en examen i filosofi från samma universitet. Han undervisar i skadeståndsrätt och annan förmögenhetsrätt vid olika lärosäten i Sverige och är ofta anlitad som expert på svensk skadeståndsrätt i internationella rättsjämförande forskningsprojekt.

Disputationen äger rum onsdagen den 28 februari kl.10.00 i G-salen, Arrhenius-laboratorierna, vid Stockholms universitet. Opponent är professor Bjarte Askeland, Norge.

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

lördag, februari 17, 2007

Tusentals trafikskadade kan tvingas överklaga

Pressmeddelande från RTP

– Vakna, regeringen och riv upp beslutet att sänka pensionen för landets förtidspensionärer! Den sänkta pensionsberäkningen krockar med trafikskadelagen och kan innebära att tusentals personer med trafikskador kan tvingas överklaga sina framtida pensioner för att få sin lagstadgade ersättning. Det säger förbundsordförande Pelle Kölhed i Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls, och Polioskadade, RTP.

Procentsatsen för hur man ska räkna fram pensionen för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, tidigare kallat förtidspension och sjukbidrag, sänktes av regeringen vid årsskiftet. Den tidigare beräkningsgrunden på 93 procent justerades då ner till 80 procent av den tidigare lönen. För personer som skadas eller drabbas av en sjukdom i ganska unga år kan det innebära ett kraftigt pensionsbortfall på upp till 30 procent. Men – denna sänkning omfattar inte personer som skadats i trafiken. Beklagligt nog kan de ändå tvingas överklaga beslut om sina framtida pensioner för att få ut rätt ersättning. Bakgrunden är att den lagreglerade trafikskadeersättningen ska betalas ut som ett skadestånd. Det betyder att ersättningen ska motsvara den skadade personens inkomstförlust. Därför kan den inte grundas på en procentsats som ändras.

– Tänk dig en kvinna på 30-40 år som drabbas av en så invalidiserande whiplashskada vid en trafikolycka att hon inte kan arbeta mer. Hon kommer att få en kraftigt sänkt pension när pengarna som avsätts till hennes framtida pension nu beräknas på 80 i stället för tidigare 93 procent.

– Den direkta konsekvensen kan bli att denna kvinna och alla som får ersättning för förlorad pensionsrätt enligt trafikskadelagen måste vända sig till sina försäkringsbolag och begära omprövning. Är bolagen beredda på att ta den smällen och det extra merarbetet, undrar Pelle Kölhed.

– Följden kommer att bli att försäkringsbolagen vänder sig till Trafikskadenämnden för att få klarhet i frågan, konstaterar RTPs förbundsordförande. Vi kräver att regeringen snarast lämnar ett klargörande besked i denna fråga! Klokast gör man i att riva upp hela pensionsbeslutet. Det drabbar många av våra medlemmar hårt. Inte bara trafikskadade utan även andra som på grund av sjukdomar eller skador har tvingats begära förtidspension för att klara hela eller delar av sin försörjning.

– Vi vänder oss mot regeringens kyliga människosyn. Den innebär större otrygghet och försämrade ekonomiska villkor för människor som oförskyllt hamnat i en situation där man på grund av skador och sjukdomar inte kan arbeta fullt ut.

Relaterat: Trafikskadades pensioner hotas LO-Tidningen

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

söndag, februari 11, 2007

"Osakligt och tendentiöst om attityder och sjukskrivning"

Under flera års tid har vi via medierna matats med en massiv och kostsam propaganda, där Försäkringskassan och utredare med Anna Hedborg i spetsen försökt förklara de påstådda skenande kostnaderna för sjukförsäkringen med attityder och fusk. Många politiker, ledarskribenter och opinionsbildare och även "den arga skattebetalaren" har tacksamt tagit emot denna enkla förklaring till den ökande ohälsan, utan att ta reda på vad som är myter och vad som är fakta.

Den som tar sig tid att närmare granska alla utredningar och rapporter upptäcker en hel del märkligheter. Att politiker inte alltid är så noga med sanningen för att kunna manipulera opinionen kan man kanske förstå, även om det knappast är ett acceptabelt beteende. Mera skrämmande är att media så sällan har intresse eller resurser att på djupet gräva i myndigheters rapporter, utredningar och pressmeddelanden för att kunna skilja på vad som är den verkliga förklaringen och vad som är den passande förklaringen.

"Försäkringskassans stora studie om sambandet mellan attityder och sjukskrivningar är behäftad med så många brister att den inte kan utgöra saklig grund för beslut om sjukförsäkringen", skriver Lennart Hallsten, docent och forskare vid Arbetslivsinstitutet, i Läkartidningen

»Det beror främst på attityderna.« Så har det låtit i den allmänna debatten om både de ökade sjukskrivningarna och de regionala skillnaderna i sjukskrivning. Empiriskt underlag har saknats, men nyligen presenterade Försäkringskassan data från ett jätteprojekt i en 648 sidor lång antologi [1] med 14 studier om sambanden mellan attityder, kulturer och sjukförsäkring.

Frågan gällde om den sk sjukförsäkringskonsumtionen är högre bland individer och grupper till följd av en tillåtande sjukskrivningsattityd – en kulturbunden, släpphänt syn på sjukförsäkringen som försörjning snarare än som strikt försäkring. Fyrtio attitydfrågor ställdes till ett stort urval personer inom fyra aktörsgrupper – befolkningen, läkare, arbetsledare och försäkringskassehandläggare – vilkas svar kopplades till sjukskrivningstal...

En övergripande brist rör de teoretiska och empiriska utgångspunkterna för studien. En annan och specifik svaghet gäller hur ett centralt begrepp som löper genom hela projektet, »attityder till sjukskrivning«, mätts och beskrivits. Min tredje och sista reservation handlar om hur centrala resultat tolkats och behandlats...

Följderna är tydliga: Konkurrerande hypoteser läggs inte fram, alternativa tolkningar av samband diskuteras inte, och frågor och analyser påkallade av alternativa hypoteser saknas. Därtill är metodkritiken ytterst knapphändig, och motstridiga resultat negligeras. Attityder och kulturer framställs också som lösgjorda från existens- och livsvillkor. Huvudintrycket är att man inom projektet ensidigt drivit linjen att attityder till sjukskrivning och sjukskrivningssystemet i sig kan förklara en väsentlig del av sjukskrivningstalen.

En annan uppseendeväckande svaghet rör mätningen av attityder till sjukskrivning...
Resonemangen i artikeln är inte så lätta att följa om man inte är forskare på området, men försök att läsa och begrunda.

Tidigare inlägg och artiklar i ämnet: Fler vinklade rapporter om sjukskrivningar

Skenheligt Hedborg!

Försäkringskassan överdriver fusksiffror

Försäkringskassans egen vandringsmyt Svenska Smärtföreningen

Försäkringskassans sjuka statistik

Systemfel förlänger sjukskrivningar

De sjuka skuldbeläggs och hånas

Sjukfrånvaron har inte ökat på femton år

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

måndag, februari 05, 2007

Tufft liv som arbetslös patient

Uppmaningar att sponsra sjuka kanske vi får se mer av i framtiden. Men många skäms säkert för att framträda offentligt, trots att det egentligen är våra politiker som borde skämmas. Det är strongt gjort av Bernt "Riddaren JAG" Johansson att publicera en debattartikel i AB, "Sponsor sökes för ett värdigt liv". Hoppas att han hittar några generösa människor - och att inte kronofogden lägger beslag på de insamlade slantarna.

Att det inte är fullt med tiggare på våra gator och torg har säkert med vårt bistra klimat att göra. Eller finns det fortfarande någon som tror att Sverige är ett välfärdsland?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

söndag, februari 04, 2007

Sången om storebror

Om du känner dig ledsen om du vill ha tröst
då finns det alltid nån som hör din röst
Det är försvarets fina radioanstalt - dom tittar och läser ja dom lyssnar på allt!
Om du känner dig ensam om du vill bli sedd
då finns det alltid nån som är beredd
Det är försvarets fina radioanstalt - där andra har missat har dom koll på allt!

FRA - tryggt och bra!
Ladda ner Sången om storebror

Tack för tipset Annica

Andra bloggar om: , , , , , ,

lördag, februari 03, 2007

Har en konstig gubbe hemma hos mig

Av gästskribent Mikael Jansson

Om ni tycker jag är lite frånvarande, trött och konstig så ska jag berätta en sak för er så att ni lättare kan förstå mig. Sedan jag förtidspensionerats efter whiplash-skadan har en konstig gammal gubbe flyttat in hos mig. Jag vet inte vem han är eller var han kommer ifrån. Har inte bjudit in honom, vet bara att en dag fanns han där.

Han är en listig jävel. Han håller sig undan för det mesta, men när jag går förbi en spegel kan jag se skymten av honom. När jag ställer mej framför spegeln så står gubbf-n där och täcker nästan hela mej, så att jag inte kan se min förtjusande spegelbild.

Har försökt ropa åt honom att sluta - men han ropar bara tillbaka. Jag tycker det är ganska grymt. Om han nu tänker hänga hos mig, så tycker jag att han kan betala någon sorts hyra, men nej. Hittar ibland nån liten slant i en ficka eller under soffdynan, men det är bara småpotatis. Saken är nämligen den att jag tror - även om jag inte vill göra några förhastade slutsatser - att han stjäl av mig. Varje gång jag har varit till bankautomaten och tagit ut pengar så bara försvinner dom...

Jag kan ju inte under några omständigheter slösa bort så mycket pengar, min enda slutsats är att gubben stjäl. Han ser ut att behöva föryngringskrämer, så dit går säkert pengarna. Men det är inte bara pengar som försvinner! Han tar även mina mediciner. Tar min färdtjänst som jag beställt. Han tränger sig före överallt. Han skriver små lappar med meddelande som jag inte fattar.

Mat har en konstig förmåga att på oroväckande sätt försvinna, speciellt godsaker som choklad, chips och annat gott. Jag kan inte ha sånt hemma numera! Men han borde nog se upp - kilona kommer fort. Tror att han förstår problemet - säkert justerar han min våg så att den visar för mycket när jag stiger på och på så sätt får han mej att tro att jag ätit allt och gått upp i vikt.

Stackars gubbe, för att vara en gammal människa är han väldigt barnslig. Han ändrar även på mina kläder så att dom inte längre passar mig. Sen så rotar han även i mina papper och andra saker så att jag inte kan hitta nåt längre. Speciellt det här är tungt - eftersom jag alltid har haft bra ordning på allt. Han kan till och med röra om i mina videoband, så att jag spelar över sånt jag skulle ha kvar.

Han hittar de mest fantastiska sätt att reta mig på, texten i min post och i tidningarna suddar han ut, så att jag knappt kan se vad som står där. Han lurar mig så jag får en massa värk, ljuger när jag tror hemtjänsten skall komma. Han gör även att jag för det mesta glömmer av att ringa viktiga samtal.

Tv:ns och radions ljud har han fingrat på så jag hör bara mummel. Trapporna har han höjt, dammsugaren har blivit tyngre. Han sätter superlim på paket, burkar och flaskor bara för att jag inte ska få upp dom. Tycker ni att hans sätt att återgälda min gästfrihet är rättvis? På nätterna om jag råkar somna in en liten stund så snarkar han och sparkar så hårt att jag vaknar med värk - mycket störande. Han tvingar mig äta mera av mina mediciner. Han vill som oftast att jag skall vanka om kring på nätter och grubbla för mig själv om all hans värk i rygg och nacke.

Han följer mej vart jag än går, när jag går till en klädbutik för att prova nåt nytt - provar han samma plagg och står framför mig i provrummet, så jag inte kan se mig i spegeln. Det enda jag ser är hur dåligt kläderna sitter på honom. Jag trodde inte att han kunde hitta på nåt mer sätt att jävlas med mig på men då jag skulle ta ett nytt passfoto, vad tror ni hände? Just som det blixtrade till ställde han sig framför mig! Så nu får jag ha honom i passet tio år framåt!

Med vänlig hälsning
Mikael J

Andra bloggar om: , , , ,

torsdag, februari 01, 2007

Medicinens överstepräster

Visste du att begreppet kvacksalvare (Quecksilber = kvicksilver) härrör från den tid då den officiella läkarvetenskapen behandlade sina patienter med kvicksilversalvor? Även i dag prackar man på patienter potentiellt skadliga behandlingar.

Det officiella argumentet är att man ska välja den ”bästa” behandlingen, och det är bara vetenskapsmän som vet vad som är bäst. Ett sådant argument låter sig lätt ifrågasättas, av en mångfald skäl: Vad vetenskapsmannen - om det nu vore sådana vi hade att göra med i vården - i bästa fall kan veta är hur det tidigare gått för andra patienter som utsatts för det ena eller andra, inte hur det kommer att gå för just den patient som de nu har inför ögonen.
Medicinens kunskapsuppbyggnad styrs av läkemedelsföretagens profitintressen och patentstrategier, personer med en fot i industrin och den andra i forskningsvärlden avgör vilken information som får spridas och vilken som får dödskallestämpel. Vår auktoritetstro grundas främst på vår egen namnlösa rädsla och oro, vårt behov av att hålla nån i handen när åskan går, känslor som effektivt exploateras.

Och där ser vi skälet till att medicinens överstepräster har som främsta uppgift inte att lugna och trösta - utan att med dubbel tunga sprida än mer rädsla och oro. Ty det är den jordmån i vilken auktoritetstron växer och frodas. Eftersom så stor del av medicinens auktoritetsanspråk, vår egen auktoritetstro, och lagstiftarnas påbud grundas på statistiska argument (”vi vet bäst och därför ska du göra som vi säger!”) kan det vara intressant att jämföra med några andra områden, där vårt handlande rakt emot statistikens bud inte bara accepteras utan också högeligen och offentligen uppmuntras:

Svenska Spel, Bingolotto, statliga kasinon och andra delar av det svenska kulturlivet baseras helt på vår enskilda rätt att handla oförnuftigt och ruinera oss - mot överlägset säkerställd statistisk kunskap...
Ur SIEMs Månadmagasin.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Läs också: Vanligt med spökskrivare bakom läkemedelsrapporter