onsdag, april 26, 2006

Utestängd från den svenska tryggheten

Av gästskribent Linda

Jag är felbehandlad, en ung AT-läkare framkallade hjärtfel på mig. Läkaren är nu dömd men återstår att se om jag får vård. Jag är en marginaliserad ung kvinna som är utestängd från den svenska tryggheten på grund av att jag är handikappad. Jag är fördömd och bortglömd av sjukvården! Jag nekas vård, nu för en hjärtsjukdom, därför att läkarna blandar ihop mina sjukdomar i journalerna och skyller allt på nacken. Alltifrån urinvägsinfektion till bröstsmärtorna , för att jag är funktionshindrad?!!

Enkel infektion blev komplicerad inflammation
För sex år sedan fick jag en enkel urinvägsinfektion som utvecklade sig till svår njurbäckeninflammation för att jag inte fått vård. Jag hade rullstol för mitt handikapp när jag sökte läkaren! Han hade tydligen aldrig sett en rullstol och sa att det var psykiskt!? Trots att jag har diagnos på min nackskada. Jag kissar ju inte med nacken....Han har sedan skickat brev till alla sina kolleger att jag skall stoppas för vidare utredning.

Jag är till och med nekad att komma till sjukhus för utredning trots remisser! Jag skulle äntligen opereras i underlivet i februari 2005, men en vecka innan drabbades jag av allergiutslag och sökte akuten för allergin. En ung AT-läkare som hade problem med svenska språket framkallade i stället hjärtfel på mig! Hon satte in intravenöst adrenalin direkt i ven så det kändes som hjärtat skulle sprängas. Sprängande smärta ut i armen, jag skrek att hon skulle sluta och sköterskan sa att hjärtat slog i 200, men läkaren bara vek sig dubbelt av skratt och sa att "jag var ung frisk kvinna, hade du varit gammal hade jag inte vågat då hade du fått hjärtinfarkt."

Jag försökte förklara att jag är mycket svag av sjukdom och försökte senare påtala för överläkaren att adrenalinet gjort så jag hade svår krampande smärta i bröstet, hjärtat och ut i armen. Han bara fnös åt mig och gick. På utskrivningsjournalen står det att jag hade hög hjärtrytm och värk ut i armen och ändå gjordes inget åt det!

Nonchalerad överallt
Jag har alltså sökt på olika håll och trots att fel syns på EKG, samt st-förändring som betyder att hjärtat är belastat, snabb hjärtrytm på 165, blir jag bara utskrattad, klappad på huvudet, och nonchalerad som ung kvinna för att jag inte är gift och har familj!

Det som skrämmer mig är att läkarna ser ST-förändringar, belastning på hjärtat, de ser att det är hög hjärtverksamhet, de ser att det är blåsljud, de ser att jag har nedsatt andningskapacitet (spirometriprov), de ser att jag segnar ner och får bröstkramper, de ser att jag får svår andnöd. Ändå skylls det på hysteriska fruntimmer. Fick råd av en sköterska att jag skulle åka hem och glömma sjukvården och tänka på annat. Börja lev ett normalt liv och inte söka sjukvård!? Verksamhetschefen tänker göra allt för att få bort erinran från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Ändå gick han ut i pressen och påtalade att de inte kan vara ansvariga för patienters säkerhet med alla dessa at-läkare.

"Unga kvinnor får inte hjärtproblem"
Har nu fått medicin för hjärtat, men bara svag dos som inte hjälpt! Läkaren erkände att adrenalinet påfrestat hjärtat men menar att unga kvinnor inte får hjärtproblem, ” aldrig hört talas om under sin 30-åriga läkarbana”! Hade en man blivit behandlad på detta sätt?

Ligger hemma i svåra bröstsmärtor med kramp i bröstet, hjärtat och sprängande smärta ut i vänster arm, yrsel och svårt illamående, utan ordentlig utredning, sedan at-läkaren felbehandlade mig. Orkar inte ens se på TV utan att få svimningskänsla!

Även andra medicinare har erkänt att man inte ska sätta in adrenalin intravenöst vid allergi utan bara vid hjärtstillestånd och medvetslöshet. På sjuka och svaga är det alldeles för påfrestande för hjärtat, kan framkalla hjärtinfarkt. Men de vågar inte gå emot sina kollegor! En läkare förklarade för mig att man kan jämföra mitt hjärta med en förgasare som hängt sig och går på turbo även i viloläge och han erkände att något hänt när at-läkaren påfrestade hjärtat med stresshormon adrenalin. Men sedan han läst skvallerjournalerna så ändrade han uppfattning och skrev i journalen att hjärtfrekvensen är så lugn!?

Vård för alla bara en skröna?
Demokrati borde väl stå för att vård ska ges till alla medborgare som behöver vård, jag betalar också skatt. Är man ung och kvinna, sjukpensionär, funktionshindrad, står man utanför samhället. Jag blir bara utfrågad om jag är gift och har familj, utbildning, arbete. Har jag inte det så räknas jag inte, då är jag inget att satsa på. Jag har ju inte kunnat gifta mig och arbeta eftersom jag legat så svårt sjuk.

Unga kvinnor med hjärtfel nonchaleras i vården: Politiker, varför får inte sjukvården resurser till forskning om unga kvinnors hjärtan? Allt detta för att en läkare har sådan makt, för att det inte ska komma fram att han gjort fel så ska jag dumpas av sjukvården. Det är väl myndighetsövertramp och psykiatriska bedömningar ”en masse”!

Jag sökte den läkaren när jag råkade ut för en njurbäcksinflammation för sex år sedan, men fick ingen vård. Läkaren skyllde på ryggsmärtor, bara för att jag är sjukpensionär av en whiplashskada som jag var bättre ifrån. Men jag kissar inte med nacken!? Har fruktansvärda smärtor i njurarna och när jag kissar hugger det tag i njuren. Tänk dig att ha 2 brännande klot; strykjärn, som bränner dag och natt i flanken, så har jag haft det i sex år!

Äntligen provbehandling
En läkare i Stockholm fick höra talas om mitt fall och jag fick komma dit och provbehandlas i tre dagar, pröva intravenöst antibiotika och kände radikal effekt. Huggsmärtan , en fruktansvärd smärta som tillkommit när jag kissar, minskade. Likaså svullnaden över flanken. Läkaren skrev intyg att det hade effekt och remitterade att det skulle fortsättas behandling i hemkommunen.

Till Spanien efter nekad vård
Ändå nekades jag återigen vård! Nu blossade smärtan upp igen. så jag såg ingen annan utväg än försöka få vård utomlands. Släpade mig då med hjälp av min assistent till flyget och reste till Spanien för vård. Vänner hämtade mig på flygplatsen och körde mig direkt till sjukhuset. Fick intravenöst antibiotika direkt på kvällen och blev bättre för var dag där jag låg och delade rum med kackerlackor och en ödla i taket som stirrade på mig rakt ovanför mitt huvud.

Läkarna i Spanien menade att det var viktigt att punktera vätskeblåsan i njuren för att få ut var. men jag hade inte råd att vara kvar. Så tre veckor senare satt jag återigen på planet hem. 5.000,00 euro fattigare, men det var det värt för att slippa huggsmärtan i njurarna när jag kissar, om det så bara var för 3 veckor!

Läs även Lindas blogg
Lindas hemsida

måndag, april 17, 2006

Ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

I mars 2006 överlämnade regeringen skrivelsen "En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006 - 2009". Skrivelsen finns att läsa i sin helhet här.

Ett av de områden som behandlas i skrivelsen är ”Rätten till bästa uppnåeliga hälsa”. Denna rättighet garanteras genom flera konventioner. Dels finns den i ”FNs konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter”, dels skyddas rätten också av den europeiska sociala stadgan. Och nu ska alltså handlingsplanen lämna ytterligare garanti för att denna rättighet verkligen respekteras och följs i vårt land.

Innebörden i dessa ord, ”bästa uppnåeliga hälsa”, känns dessvärre rätt overklig nu när vårdköerna ringlar sig långa och de dagliga nyheterna angående nationella vårdfrågor mest består av ord som ”besparingar”, ”ohälsotal” och ”fusk”.

Är nu detta arbete seriöst menat av politikerna så utgår åtminstone jag ifrån att det innebär stora förändringar till det bättre. Vi smärtdrabbade t ex är åtsidosatta i vården. För att även vi ska kunna erbjudas ”bästa uppnåeliga hälsa” är det hög tid att öppna de smärtkliniker som stängts runt om i landet och dessutom inrätta sådana på de sjukhus som saknar det.

”Rättigheten skall tillförsäkras envar utan diskriminerande åtskillnad” kan man läsa ett par meningar senare. Även här finns enorma brister, t ex finns inget lagstiftat skydd för funktionshindrade vad gäller diskriminering i vården. Handikappombudsmannen säger sig också vara medveten om att negativ särbehandling av funktionshindrade förekommer. Se tidigare inlägg: Sjukvårdens och politikernas diskriminering kan inte anmälas

Det finns all anledning att följa upp hur politikerna lyckas med handlingsplanen. Särskilt som deras arbete med "Halvering av sjukfrånvaron till 2008" tycks fortgå utan någon som helst hänsyn till de mänskliga rättigheterna.

söndag, april 16, 2006

Rättvisa bra för hälsan

Den senaste forskningen visar att rättvisa är välgörande för hälsan.

Det finns enligt vetenskapen ett samband mellan livslängd och människors lycka. Hälsa bidrar till att positiva känslor uppkommer. Omvänt främjar frånvaro av ilska och stress hälsan. Tillfredsställelsen med livet och livslängden har i sin tur ett direkt samband med rättvisan i ett samhälle. Det skriver vetenskapsjournalisten Stefan Klein i boken "Lyckoformeln" och redovisar ett flertal undersökningar som stöder slutsatserna.

Det är inte människornas absoluta välstånd som skapar förutsättningar för ett långt och lyckligt liv utan en jämn fördelning av resurserna, poängterar Klein. Det visar sig även i i-länderna. Växande orättvisor hör statistiskt sett ihop med lägre medellivslängd. Människorna är också nöjdast i samhällen där inkomstutjämningen är störst.

Läs hela recensionen av Stefan Kleins bok Lyckoformeln. Artikeln är uppdaterad efter ett intressant inlägg på Motvallsbloggen, som refererar en bok av professorn i socialepidemiologi, Richard Wilkinson, om hur ekonomisk ojämlikhet påverkar människors hälsa.

Andra bloggar om: , , , , ,

onsdag, april 12, 2006

Sjukvårdens och politikernas diskriminering kan inte anmälas

Följande rader kan man läsa på Handikappombudsmannens hemsida:
Handikappombudsmannens (HO:s) uppgift enligt lag (SFS 1994:749) är att bevaka frågor som rör funktionshindrade personers rättigheter och intressen. Målet för verksamheten skall vara full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionshinder. Utgångspunkten för HO:s arbete är FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder.
Jag har försökt anmäla diskriminering av handikappade och kroniskt sjuka som förekommer inom sjukvården, folktandvården, färdtjänsten etc. Det gäller bland annat avgiftssystemet och att antalet färdtjänstresor som man kan få inte ens räcker till för det allra nödvändigaste.

Men jag kom inte speciellt långt, hann inte skriva någon detaljerad redogörelse på grund av att den typen av diskriminering inte kan anmälas. HO, DO, Jämo med flera verkar mest syssla med anmälningar mot arbetsgivare och högskolor. Efter att jag ställde en följdfråga, vad det är för vits med alla diskrimineringsombudsmän om inte den värsta diskrimineringen kan klandras, fick jag följande svar från Handikappombudsmannen:
Med anledning av din senaste skrivelse till Handikappombudsmannen, HO.

Som nämndes tidigare finns det idag inget skydd i diskrimineringslagstiftningen mot diskriminering som har samband med funktionshinder i hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet.

HO är medveten om att det förekommer negativ särbehandling av personer med funktionshinder inom hälso- och sjukvården och har därför uppmärksammat lagstiftaren om denna brist i lagen. HO:s synpunkter har resulterat i att detta område föreslås ingå i den nya diskrimineringslagstiftningen så att vi i fortsättningen ska kunna utreda fall där någon har blivit missgynnad på grund av sitt funktionshinder inom hälso- och sjukvård.

Missgynnande hos försäkringsbolag kan omfattas av 9§ i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering då det rör sig om köp av en tjänst hos en näringsidkare. Om personen i fråga har blivit missgynnad på grund av funktionshinder kan denne göra en anmälan till HO. Har personen däremot blivit missgynnad på grund av kön kan denne göra en anmälan till JämO.

Om diskrimineringen har skett hos Landstinget kan man vända sig till Socialstyrelsen som bland annat har tillsyn över området för hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen når du via http://www.socialstyrelsen.se/.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Med vänlig hälsning

Louisa Fidan
Jurist

Man får vara nöjd och tacksam för detta utförliga svar. Men jag har fler frågor. Undrar bland annat om HO:s intention är att även politiker, som ju är ansvariga för sjukvården, ska kunna anmälas för diskriminering. Sedan är jag inte säker på om förbudet mot försäkringsbolagens diskriminering bara gäller vid köp av tjänster eller även i samband med till exempel skadereglering. Det finns en del utlåtanden från bolagens försäkringsläkare som både Jämo och HO borde syna närmare. Jag får återkomma med, förhoppningsvis, svar på alla mina frågor.

Läs också: Samband kränkning och sjukdom SvD

JÄMO: svårt att bevisa diskriminering

tisdag, april 11, 2006

Sjukförsäkring på egna ben

SOUs webbplats finns en skriftserie, Samtal om socialförsäkringen. Ett av dokumenten heter "Sjukförsäkring på egna ben". Förslaget går ut på, just som titeln anger, att sjukförsäkringen ska vara en helt fristående försäkring. Så här förklaras det i dokumentet: ”Försäkringen tvingas klara sig själv på så sätt att avgiftsinkomsterna från försäkringstagarna måste finansiera försäkringens utgifter.” Vilket då alltså ger en helt marknadsmässig försäkring.

Ur texten: ”Överskott används till att förbättra villkoren eller sänka premien. Underskott leder till att premien höjs eller att villkoren försämras (fler karensdagar, lägre ersättningsnivå, bortre parantes eller stopp för ersättning vid viss diagnos)”. Stopp för ersättning vid vilka diagnoser kan man fråga sig?

Vidare: ”Om premien höjs drabbas försäkringstagarna, inte skattebetalarna.” Något dubbeltydigt tycker jag, i nästa stycke står nämligen: ”Endast den vars premie är betald är försäkrad. Om man vill att arbetslösa, studerande, föräldralediga och nyanställda ska slippa betala premie och ändå vara försäkrade måste premien betalas av övriga försäkringstagare eller av staten.” Betalas premien då av staten så är det väl skattebetalarna som avses ändå?

Jag reagerade också på ordvalet i föregående citat, nämligen ”Om man vill….” Man kan ju hoppas att det är en rent språkmässig groda för det ger faktiskt intryck av att de som inte har lönearbete kan lämnas utanför försäkringen.

Vidare anses det som en positiv effekt av förslaget att ”en självständig allmän försäkring aktiverar egenintressen som kan leda till beteendeförändringar som gör försäkringen bättre”. Vilken typ av beteendeförändringar avses här? Är det i vanlig ordning fusket, eller är det någon hittills helt okänd ”beteendeförändring”?

En annan effekt av denna försäkring är enligt skriften att man ”kommer att se en koppling mellan sin egen ekonomi och sjukfrånvaron”. Så här uttrycks det i texten: ”Om fler upplever det som ett problem att en kollega eller granne är sjukskriven så ökar kraven på försäkringen, sjukvården, arbetsgivaren, facket och andra som kan göra något för att den sjukskrivne ska kunna återgå i arbete”.

I och för sig vore det mycket lovvärt om alla ansträngningar gjordes för att man som sjukskriven ska kunna återgå helt eller delvis till sitt arbete. Men anledningen ifrågasätter jag desto mer. Ska incitament för att hjälpa den sjuke tillbaka till arbete vara ”lägre försäkringspremie för alla”, då är man väl ändå ute på en särdeles vilsen cykeltur? Denna uppfattning speglar en minst lika förvriden människosyn som den som idag redan existerar. Individens bästa hamnar sist, för det mesta glöms det helt bort. Och de som är både sjuka och arbetslösa nämns ju inte över huvud taget i förslaget, så i det fallet är det väl tänkt att fungera som idag då, dvs man "nollas" och har inte rätt till någon hjälp med rehabilitering.

Lika cyniskt är det också om grannen eller kollegan ser problemet med den sjukskrivne enbart ur just det egna ekonomiska perspektivet. Det förbättrar väl knappast dagens inhumana syn på de sjuka?

Många funderingar infann sig efter läsning av denna skrift. Där framkom inget om t ex riskbedömning och inte heller vem som i så fall ska göra den bedömningen. Som avslutande ord i dokumentet står: ”Rimligt långa efterskydd kan finansieras av dem som själva betalar sin premie, större avvikelser från principen att endast de som betalat premie kan vara försäkrade bör undvikas”. Vilket gör att man återigen får intryck av att det är en försäkring som inte alla kommer att kunna vara med i.

Återstår att se vad Anna Hedborg och hennes medarbetare åstadkommer med detta.

Läs också tidigare artiklar i samma ämne: Fler vinklade rapporter om sjukskrivningar och Hur människor mår saknar betydelse

Uppdaterad:

"Lyft sjukförsäkringen ur statsbudgeten" Dagens Nyheter Debatt

Parterna kan ta över sjukförsäkringen Dagens Nyheter Ekonomi

Andra bloggar om: , , , , , ,

måndag, april 10, 2006

Dr Bengt Johansson efterlyser försäkringsfall

Jag har i dag talat med Stig Orustfjord, vilken är näst högste person inom Försäkringskassan. Ärendet rörde frågan om kassan har beslutat avslå framställning eller indragning om livränta med hänvisning till att whiplashskador läker ut inom 3-4 månader.

Orustfjord är mycket intresserad av att få exempel på faktiska fall där försäkringskassa med hänvisning till utläkningstiden har avslagit framställningen.

Jag önskar därför att Du i fall som Du har kännedom om, sänder kopia av sådant beslut till mig för vidare befordran till Orustfjord. Det gäller alla sådana fall i hela Sverige och således inte bara i Göteborgsregionen.

mail: drbengt@bostream.nu

Bengt Johansson
Vasavägen 10
182 78 STOCKSUND

PS: Gäller alla fall av traumatiska nackskador där kassan avslagit framställning med motivering att skadan läker ut.

söndag, april 09, 2006

"Suck, alltför väntade synpunkter"

Massage Nu har även Smärtguidens doktor Björn Bragée recenserat SBUs rapport om långvarig smärta. Precis som vi här på Ryggraden verkar han vara måttligt imponerad. Tycker att resultatet mest är gammal skåpmat.
"Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har tagit sig an att söka vetenskapliga svar inom området kronisk smärta. Det låter ju spännande, äntligen skall vi få nya kunskaper och svar?

Ack nej, så går det inte till. Metoden är i stället att tålmodigt läsa och utvärdera vad andra har skrivit, det vill säga bedöma allt det som publicerats om kronisk smärta. Man söker i elektroniska databaser helt enkelt. Det har ju den stora nackdelen att behandlingar som inte så ofta beskrivs i vetenskapliga artiklar blir kraftigt missgynnade, och mycket riktigt känner SBU att det är rimligt att kasta ut en rad metoder som patienterna upplever väldigt värdefulla. Och naturligtvis kommer fokus helt bli på industrifinansierade läkemedelsstudier, helt enkelt för att de är många. Det är dyrt att forska."
Metoder som massage och blockader passar inte in i de vetenskapliga mallarna därför att det är så svårt att göra "sockerpillerbehandling" för kontrollgruppen, menar smärtläkare Bragée. Och vad gäller akupunktur så har man helt koncentrerat sig på den förenklade västerländska nålstickar-metoden.

Viktigt att förstå är att "effekt" inte är samma sak som "bra smärtlindring hos många". Ett exempel är gabapentin vid nervsmärta. Det hjälper ca var tredje patient och ger ungefär 30 procentig smärtlindring, vilket kan vara mycket värdefullt för dessa patienter. Men det normala är alltså att det inte hjälper, ens vid rätt diagnos. Läs hela recensionen.

Tidigare inlägg i ämnet: Rörig rapport om långvarig smärta Alternativmetoder mot smärta döms ut Bred behandling lindrar smärta Behandling av långvarig smärta – en litteraturöversikt

torsdag, april 06, 2006

Rörig rapport om långvarig smärta

Har läst sammanfattningen av SBUs rapport om långvarig smärta. En del slutsatser i rapporten är så självklara att det är svårt att förstå behovet av så många experter och så mycket arbete för att få fram dem.

Vad sägs om: "Det finns ett starkt negativt samband mellan smärta och livskvalitet, dvs minskad smärta ger ökad livskvalitet" eller "Patienter med långvarig smärta är angelägna om att upprätthålla sin värdighet".

Ännu mera: "Personer med långvarig smärta strävar efter smärtlindring". Och till sist: "Man söker också efter en diagnos eller en vedertagen förklaring till sin smärta".

Rätt onödiga konstateranden. Ingen tror väl på fullt allvar att vi smärtdrabbade t ex inte söker smärtlindring eller struntar i både diagnos och värdighet?

Jag hittade ändå faktiskt ett par i mitt tycke positiva klargöranden också. I och för sig rätt självklara för oss som lever med smärta. Men inte alltid så självklara för t ex politiker och andra myndighetsutövare. Bl a står att läsa i rapporten:

"Depression och långvarig smärta förekommer ofta samtidigt och mycket tyder på att depressionen följer av smärtan, snarare än tvärtom."

Detta tycker jag är bra att få på pränt då det ofta hävdas raka motsatsen, dvs att smärtan är en följd av depression. Ytterligare ett positivt konstaterande:

"Smärtan utgör i många fall ett hinder för de dagliga aktiviteterna."

Detta yttrande får väl ses som en knäpp på Socialstyrelsens näsa då de tidigare meddelat det rakt motsatta, nämligen att "smärta inte är funktionsnedsättande i vardagen". Den motivationen fick Svenska Smärtföreningen som en anledning till avslag på sökt etableringsbidrag. Se 10 frågor till regeringen.

Måste tillägga att jag hittills bara har läst sammanfattningen av SBU-rapporten, vilken jag upplevde som ganska svårbegriplig och rörigt framställd. Hur den fullständiga rapporten ser ut törs jag knappt tänka på.

Vidare konstaterar jag att SBU inte har tagit mycket hänsyn till att smärta faktiskt är mycket individuell, dels själva smärtupplevelsen, dels vad gäller metoder för att lindra den. I mångt och mycket känns rapporten som en sorts mall, vilket förutsätter att alla upplever exakt samma effekter av både smärtan och försöken till smärtlindring.

Tidigare artikel i ämnet: Alternativmetoder mot smärta döms ut

onsdag, april 05, 2006

Protest mot nekad smärtlindring

Kommunpolitiker Göran Hagberg i Ölme ska ha en eloge för att han engagerar sig för de smärtdrabbade i Värmland. Han protesterar nu mot landstingets beslutet att inte längre bevilja smärtpatienter botox-behandling och har skrivit till Socialstyrelsen för att, om det går, göra en anmälan enligt Lex Maria.
"Jag vill härmed anmäla samtliga toppar inom landstingspolitiken för detta sparobjekt att dra in mediciner för människor, med påföljd att dessa människor inte orkar med en normal livssituation utan måste genom galna politiska beslut behöva leva som andra klassens medborgare med ständiga smärtproblem. Sådant kan inte accepteras i dagens samhälle och inom sjukvården i Värmland."
Läs mer på Göran Hagbergs blogg.

Svar från landstinget om botox

Tidigare inlägg i ämnet: Kd vill ha smärtcenter

måndag, april 03, 2006

Över huvudet på de sjuka

I dag medverkar arbetslivsminister Hans Karlsson vid en nationell konferens om hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen. Man kan fråga sig om det blir en till i raden av konferenser där friska talar över huvudet på de sjuka. Jag misstänker att sammankomsten är kliniskt steril från de långtidssjukas perspektiv på hur folkhälsan kan förbättras.

Varje dag kan man läsa om sjuka som är arga, upprörda och förtvivlade. Två artiklar i dagens Norrländska Socialdemokraten har rubrikerna "Människor behandlas som sopor" och Hon är skitsamhället personifierat. Här intervjuas Helen Wallström, en av tusentals som ramlat igenom skyddsnätet.
"Det är många människor i det här landet som detta valår 2006 inte känner igen beteckningen Välfärdssverige. De bor i landet men de är inte berörda av välfärden. De står utanför den. Slängda på sophögen att klara sig bäst de kan. Utlämnade åt sitt öde."

"Från en dag till en annan gör någon ett stort hål i skyddsnätet och låter dig falla ner. Obarmhärtigt. Landa på asfalten."
Dagens konferens arrangeras av Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum. Hans Karlsson berättar om regeringens satsning på att halvera sjukfrånvaron till år 2008. I fokus står regeringens och Landstingets miljardavtal för en starkare samverkan mellan landsting, Försäkringskassan och arbetsgivare i syfte att minska sjukskrivningarna.

Nu undrar jag om denna samverkan också är en kniv i ryggen på många långtidssjuka. Blir det som i debattartikeln i en gotländsk tidning, där en läkare undrar om sjukskrivningen har blivit en handelsvara? Hon syftar på det faktum att läkare och vårdgivare får bonus för varje patient som blir friskskriven. Med andra ord handlar det om ännu ett sätt att ge avkall på läkaretiken, friskförklara folk på papperet och hyfsa till statistiken.

Läs också: Myndighetssverige sviker funktionshindrade

Andra bloggar om: , , , , ,

söndag, april 02, 2006

Dags för utvärdering?

När får vi se en ordentlig uppföljning och utvärdering av det hittills fortskridna arbetet vad gäller ”Halvering av sjukfrånvaron till 2008”? Hur ser följdeffekterna av myndigheternas och politikernas handlande ut?

Lämpliga frågeställningar kan då vara t ex: Hur har de smärtdrabbade reagerat på FK:s kampanj mot fusk? I kampanjen nämndes inte ett ord om att det över huvud taget existerar människor med daglig smärta.

Har mediernas rapportering och bevakning av arbetet med ohälsan influerats av just denna kampanj? Många arbetande ”arga skattebetalare” såg sin chans att i debatter och forum ösa galla över ”latmaskarna” dvs de sjukskrivna/förtidspensionerade. Var detta en avsedd effekt av kampanjen? Hur många av landets smärtdrabbade har känt sig kränkta? Hur många har fått psykiska besvär av anklagelserna?

En effekt av arbetet med halveringen av sjukskrivningar är att många människor ”hamnar mellan stolarna”, ett något skönmålande sätt att illustrera när man anses för frisk för sjukskrivning och för sjuk för arbete. Många har drabbats och en uppföljning och utvärdering vore därför på sin plats. Hur har dessa människor reagerat? Hur har det drabbat dem och deras närmaste?

Alla dessa frågor kan tyckas ha självklara svar. Vi smärtdrabbade vet hur det känns när fuskdebatten rasar som värst, och vi vet hur det känns nu när vi fått klart för oss att vi är en sådan belastning för landets ekonomi.

Självklart är att de som ”hamnar mellan stolarna” upplever ett fruktansvärt trauma. Att inte bli trodd på sitt ord, att inte få plats någonstans i samhället, kanske få lämna sitt hem och allt man byggt upp. Lika självklart är det att det inte bara är den sjuke som drabbas utan även hela dennes familj, inte minst barnen.

Politikerna verkar dock inte se (eller vilja se) dessa självklarheter. Kanske skulle då statistiska siffror och utvärderande rapporter kunna få dem att åtminstone fundera över den framtida utvecklingen? Är det rätt väg att gå när vi delas upp i två läger, "lönsamma" och "olönsamma"? Ständiga rubriker om fusk hetsar till debatt där friska arbetande öser sitt hat över sjuka och handikappade. Ska vi fortsätta prioritera (kortsiktig) lönsamhet framför människovärde? Är detta vägen till ett hållbart och demokratiskt samhälle?

Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg verkar då vilja gå den vägen. Han lämnar inga som helst spår av empatisk förmåga i sitt senaste utspel, där han också passar på att slå ett extra slag för angiveriet. I slutet av intervjun säger han ”Om man ska vara med i försäkringssystemet vill man veta att grannen inte plundrar systemet på pengar.” Vilket man då får förmoda ger automatisk behörighet till den friske grannen att tolka huruvida ”fusk” förekommer och därefter anmäla detsamma.

På Whiplash-nyheter finns en länk till hela intervjun, och Hannelore har även kommenterat den: ”Vissa regler är inte kloka”

Läs också: Slöfockar är inte arbetslösa eller sjukpensionärer Lasses blogg