onsdag, april 12, 2006

Sjukvårdens och politikernas diskriminering kan inte anmälas

Följande rader kan man läsa på Handikappombudsmannens hemsida:
Handikappombudsmannens (HO:s) uppgift enligt lag (SFS 1994:749) är att bevaka frågor som rör funktionshindrade personers rättigheter och intressen. Målet för verksamheten skall vara full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionshinder. Utgångspunkten för HO:s arbete är FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder.
Jag har försökt anmäla diskriminering av handikappade och kroniskt sjuka som förekommer inom sjukvården, folktandvården, färdtjänsten etc. Det gäller bland annat avgiftssystemet och att antalet färdtjänstresor som man kan få inte ens räcker till för det allra nödvändigaste.

Men jag kom inte speciellt långt, hann inte skriva någon detaljerad redogörelse på grund av att den typen av diskriminering inte kan anmälas. HO, DO, Jämo med flera verkar mest syssla med anmälningar mot arbetsgivare och högskolor. Efter att jag ställde en följdfråga, vad det är för vits med alla diskrimineringsombudsmän om inte den värsta diskrimineringen kan klandras, fick jag följande svar från Handikappombudsmannen:
Med anledning av din senaste skrivelse till Handikappombudsmannen, HO.

Som nämndes tidigare finns det idag inget skydd i diskrimineringslagstiftningen mot diskriminering som har samband med funktionshinder i hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet.

HO är medveten om att det förekommer negativ särbehandling av personer med funktionshinder inom hälso- och sjukvården och har därför uppmärksammat lagstiftaren om denna brist i lagen. HO:s synpunkter har resulterat i att detta område föreslås ingå i den nya diskrimineringslagstiftningen så att vi i fortsättningen ska kunna utreda fall där någon har blivit missgynnad på grund av sitt funktionshinder inom hälso- och sjukvård.

Missgynnande hos försäkringsbolag kan omfattas av 9§ i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering då det rör sig om köp av en tjänst hos en näringsidkare. Om personen i fråga har blivit missgynnad på grund av funktionshinder kan denne göra en anmälan till HO. Har personen däremot blivit missgynnad på grund av kön kan denne göra en anmälan till JämO.

Om diskrimineringen har skett hos Landstinget kan man vända sig till Socialstyrelsen som bland annat har tillsyn över området för hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen når du via http://www.socialstyrelsen.se/.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Med vänlig hälsning

Louisa Fidan
Jurist

Man får vara nöjd och tacksam för detta utförliga svar. Men jag har fler frågor. Undrar bland annat om HO:s intention är att även politiker, som ju är ansvariga för sjukvården, ska kunna anmälas för diskriminering. Sedan är jag inte säker på om förbudet mot försäkringsbolagens diskriminering bara gäller vid köp av tjänster eller även i samband med till exempel skadereglering. Det finns en del utlåtanden från bolagens försäkringsläkare som både Jämo och HO borde syna närmare. Jag får återkomma med, förhoppningsvis, svar på alla mina frågor.

Läs också: Samband kränkning och sjukdom SvD

JÄMO: svårt att bevisa diskriminering