torsdag, maj 04, 2006

Konkurrensverket kritiserar lagförslag om förhandstillstånd för utlandsvård

Konkurrensverket är kritiskt till regeringens förslag att kräva förhandstillstånd för utlandsvård. Bland annat är man tveksam till att ersättning endast ska lämnas för utlandsvård inom ett EES-land, om vårdgivaren är ansluten till den allmänna hälso- och sjukvårdsförsäkringen.

Det är svårt att överblicka konsekvenserna av sådana villkor eftersom sjukvårdssystemen är utformade på olika sätt i olika länder, menar Konkurrensverket och föreslår fortsatt utredning av lagförslaget, för att närmare precisera vilka vårdgivare som kan godkännas. Nu ser det alltså ut som det, kanske något oväntat, är Konkurrensverket som värnar om svenska patienters rätt att få tillgång till snabb och bra vård.

Konkurrensverkets yttrande till regeringen:
I promemorian föreslås att det, i enlighet med EG-domstolens praxis, skall införas en ny lag med krav på förhandstillstånd för att en vårdsökande skall få ersättning för planerad vård på sjukhus i ett annat EES-land. En sådan reglering av den gränsöverskridande sjukvården har betydelse för konkurrensen på den svenska marknaden.

Ett starkt motiv för patienterna att söka vård utomlands är ofta de köer som finns i den svenska sjukvården. Det har därför stor betydelse att handläggningen av ansökningarna inte förlänger väntetiden mer än nödvändigt. Konkurrensverket förutsätter att Försäkringskassan får de resurser som behövs för en effektiv hand­läggning. Det bör övervägas att i särskilda föreskrifter ange en handläggningstid som inte får överskridas.

Konkurrensverket har tidigare uppmärksammat de problem som är förknippade med ett delat finansieringsansvar för sjukvård i Sverige och andra länder inom den gemensamma marknaden och olika regler för ersättning till vårdgivare som inte är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet.[1] Staten har finansierings­ansvaret för sjukvård i andra EES-länder när ersättningen för vård­kostnaderna grundas på EG-fördraget eller rådets förordning (EEG) nr 1408/71. Vården i Sverige bekostas däremot till stor del av landstingen. Vård i Sverige utanför det allmänna sjukvårdssystemet berättigar inte till ersättning, medan ersättning för vård i ett annat EES-land kan ges även om vården utförts av vård­givare som inte är anslutna till det landets sjukvårdssystem. I promemorian presenteras förslag i syfte att lösa dessa problem.

Konkurrensverket tillstyrker förslaget att landstinget där den vårdsökande är bosatt skall ersätta kostnader uppkomna i samband med vård i ett annat land inom EES-området. Ett samlat finansieringsansvar ger bättre incitament för prioriteringar och resursfördelning i den svenska sjukvården.

Utredningen föreslår också att utgifter för vård som givits av en privat vårdgivare i ett annat land inom EES-området endast skall ersättas om vårdgivaren är ansluten till det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet. I annat fall skulle, som det sägs i promemorian, utländska icke-anslutna privata vårdgivare få en fördel gentemot motsvarande vårdgivare i Sverige. Det är emellertid svårt att överblicka konsekvenserna av en sådan bestämmelse, eftersom sjukvårdssystemen är utformade på olika sätt i olika länder. Det bör utredas vilka typer av vårdgivare som skulle beröras i varje land och hur konkurrensneutraliteten mellan dem och motsvarande vårdgivare i Sverige skulle påverkas.

___________________________

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit Rune Odlander. Närvarande vid beslutet var avdelningschefen Monica Widegren, avdelningschefen Kerstin Riese och konkurrensrådet Per-Arne Sundbom.


Läs även: Bluffar försäkringskassan?