onsdag, maj 31, 2006

Ny bidragsbrottslag kriminaliserar även oaktsamt beteende

Den 1 juli 2007 är det tänkt att en ny lag ska träda i kraft; Bidragsbrottslagen. Om den står att läsa på Regeringens webbsida. Bidragsbrottslagen är tänkt att omfatta alla offentliga bidrag och ersättningar från Försäkringskassan, PPM, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, länsarbetsnämnderna, kommunerna och a-kassan.

Redan namnet ”bidragsbrott” ger huvudbry. Vad gäller t ex sjukförsäkringen poängterar ju FKs Curt Malmborg att utbetalningar från denna inte ska ses som ”bidrag” utan som en försäkring, läs intervju med Malmborg i Västerbottens-kuriren. Märkligt då att det skapas en ny lag med ett så motsägelsefullt namn.

Vidare kommer lagen att gälla inte bara vid bevisat uppsåt utan även vid ”grovt oaktsamma beteenden”, dvs man kan inte längre åberopa att man handlat ”i god tro” när man lämnar uppgifter till myndigheterna.

Straffskalorna motsvarar ungefär desamma som vid bedrägeribrott. Strängare straff döms för större belopp, vilket då benämns ”grovt bidragsbrott”, där straffet då blir fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. Vanligt ”bidragsbrott” ger fängelsestraff i högst 2 år medan ”ringa bidragsbrott” ger böter.

Bidragsbrottslagen konstrueras också med s. k. farerekvisit, till exempel vid fara för att en felaktig utbetalning kommer att göras. Brottet anses vara fullbordat redan när den oriktiga uppgiften lämnas till en myndighet.

Återstår att se hur den nya lagen kommer att tillämpas. Som det nu står skrivet i förslaget verkar det inte finnas några som helst hinder att använda den vid t ex vanliga sjukskrivningar eller förtidspensioneringar. Ett riktigt skräckscenario vore att förutom att man får sin sjukdom underkänd av Försäkringskassan och därmed sin ersättning indragen även döms för ”felaktigt inlämnade uppgifter”, vilket då faller under ”bidragsbrott”.

Det är också rätt svårt att förstå behovet av den nya bidragsbrottslagen. Fusk inom förmånssystemen, t ex uppbärande av bidrag vid samtidigt arbete, är ju redan kriminaliserat och räknas som bedrägeribrott. Att ge möjlighet att kriminalisera handlingar/uppgifter som utförs eller lämnas helt ärligt i god tro kan få förödande konsekvenser för rättsamhället och för dem som är beroende av sina medmänniskors solidaritet för sin överlevnad.

Denna uppfattning har även experten Roland Andersson, som i rapporten getts utrymme för ett särskilt yttrande, där han bl a säger "utvidgningen av det straffbara området till grovt oaktsamma förfaranden kan uppfattas som en lagstiftning riktad mot de svaga och bidragsberoende grupperna i samhället".

För att hålla sig inom lagens råmärken efter 1 juli 2007 krävs alltså att man till punkt och pricka förstått det snåriga reglemente som omger de offentliga bidragen och ersättningarna. Det krävs också att man själv och den berörda myndigheten skriver varje siffra och stavelse korrekt i alla de handlingar man lämnar in. Samt att Försäkringskassan håller med om att man verkligen är sjuk när man själv hävdar att man är det.

Tidigare inlägg i ämnet: Lättare straffa bidragsfuskare med ny lag

Andra bloggar om: , , , , ,

Kategori: Fusk och fiffel

tisdag, maj 30, 2006

Upprop om botavdrag

Uppropen duggar tätt just nu. I dag kom ett mail med uppmaningen att stödja läkaren Christina Doctares förslag om ett så kallat botavdrag. Ett utmärkt förslag, tycker jag. Förutom att det kan bli ett lyft för folkhälsan kan förslaget bidra till att skapa fler nya, "riktiga" jobb. Det handlar inte om några konstlade åtgärder för att förbättra statistiken.
Christina Doctare uppmanade i Svenska Dagbladet, den 13 februari, att införa ett "botavdrag", så att vi kan ta hand om vår risiga kropp, i analogi med det rotavdrag som nu finns för att ta hand om vår risiga kåk.

- Det vore en enorm vinst för samhället och skulle skapa minst 20 000 nya jobb, skrev läkaren Christina Doctare. Rotavdraget gör det möjligt att dra av 35 000 kronor i sin självdeklaration mot uppvisande av kvitton på utfört arbete för att ta hand om sin risiga kåk. Hennes förslag var att införa ett botavdrag som stöd för förebyggande vård vilket skulle göra det möjligt att dra av 35 000 kronor för att ta hand sin risiga kropp. Givetvis mot uppvisande av kvitton för de utförda behandlingarna.

Doctare menar att om vi införde ett botavdrag för en proaktiv hälsovård skulle vi också kunna skapa minst 20 000 nya jobb. Alla de massageterapeuter, kroppsterapeuter och övriga utövare av alternativa eller komplementära "kroppsnära" behandlingsmetoder, som i dag inte har möjlighet att leva på sitt yrke, skulle nu få heltidsjobb.

Hälsonätverket Orsa-Mora har gjort slag i saken och skickat ut ett upprop om stöd för Doctares förslag.
Mer info på webbplatsen Kanariefåglarna.com. Sprid gärna detta upprop.

Läs också: Upprop angående medborgarnas medicinska rättigheter

Örtmedicin blir nytt landstingspiller

Andra bloggar om: , , , ,

Kategori: Alternativa behandlingar

fredag, maj 26, 2006

FK-upproret - protestlista

Det kom ett mail som jag väljer att publicera här:

Nu har vi fått nog. Vi kräver att riksdag och regering omgående vidtar kraftfulla åtgärder för att stoppa hetsjakten på sjuka.

Försäkringskassan ska halvera sjuktalen på uppdrag av regeringen. Konsekvensen är Försäkringskassan friskförklarar sjuka människor med motiveringen att de kan arbeta heltid i normalt förekommande arbete. Ingen vet vilka arbeten detta är. Arbetsförmedlingen anser att de är för sjuka för att arbeta och många blir därför hänvisade till socialtjänstens försörjningsstöd.

Försäkringsläkarna har enorm makt i egenskap av experter och rådgivare till handläggarna och agerar helt utan personligt ansvar. De vägrar att förklara sina yttranden för den sjuke. Ingen granskar deras yttranden. Försäkringskassans handläggning och bedömningar är både rättsosäkra och godtyckliga. Försäkringskassan kränker de sjuka när deras sjukpenning dras in trots att de har läkarintyg. Sjuka och svaga patienter blir ännu sjukare när Försäkringskassan ifrågasätter deras rätt till sjukpenning. Är det så här våra politiker vill att medborgarna ska behandlas i dagens Sverige?

Vi kräver:

• Att politikerna omgående förbättrar de sjukskrivnas rättigheter.

• Att rättssäker handläggning skall garanteras den försäkrade.

• Att Försäkringskassan alltid måste ta kontakt med behandlade läkare innan man fattar beslut.

• Att Försäkringskassan måste ta initiativ till ett möte med den försäkrade, dennes läkare och arbetsgivare innan de fattar beslut att dra in sjukpenning. Den försäkrade ska också kunna ta med representant från sin fackliga organisation eller annan person som stöd vid mötet.

• Att försäkringsläkarna ska stå under granskning av myndighet, samt att nämnda ska ha försäkringsmedicinsk utbildning och rätt medicinsk specialitet.

• Att arbetsförmågebegreppet förtydligas och synkroniseras. Det får inte vara så att den som bedöms arbetsför av Försäkringskassan bedöms sakna arbetsförmåga hos den myndighet som har uppdraget att stödja den enskilde att få ett arbete på arbetsmarknaden.

• Att Försäkringskassan åläggs ett tydligt ansvar för konsekvenserna av besluten.

• Att de som har intyg från Arbetsförmedlingen att de blivit felaktigt avskrivna och därmed förlorat pengar som de har laglig rätt till skall ha dessa tillbaka.

• Att den som vill ompröva och överklaga ett beslut från en svensk myndighet garanteras ett kostnadsfritt juridiskt ombud.

Texten finns även här som kommentar till relaterade inlägg och uppropet har startats av forumet
Förkränkningskassan
, där en namnlista lagts ut. Hjälp gärna till att sprida detta upprop och länken till namninsamlingen.


Skriv på

Läs även: En kall vind i samhället

Andra bloggar om: , , , , , ,

söndag, maj 21, 2006

Sjukförsäkringens tak höjs till 33.000 kronor

"I onsdags beslutade riksdagen om en höjning av taket i sjuk- och föräldraförsäkringen. Det ger inte bara högre ersättning åt en del sjuka - höjningen äter också upp en del av det utrymme som fyllts upp av avtalade ersättningar och gör sjukfrånvaron billigare för arbetsgivarna", skriver Dagens Nyheter.

Märkligt att det alltid finns pengar till grupper som redan har det bra men aldrig till dem med de största behoven. Varför höjer man inte tandvårdssubventionerna, där ersättningen har varit densamma i över sju år? Eller pensionerna som urholkats efter manipulation med basbelopp och annat trixande. Det finns de som bara har 5 000 kronor att leva på efter skatt. Varför skapas inte utrymme för att arbetsskadade får den ersättning de har rätt till? Och vad hjälper det för övrigt att höja taket i sjukförsäkringen när vissa sjuka blir utförsäkrade, trots att de inte orkar arbeta. Om rättssäkerheten inte förbättras kommer många ändå inte ha råd att vara sjuka.

Är denna plötsliga höjning av taket bara ett sätt att köpa väljare? Det som förvånar och oroar mest är att den har klubbats igenom utan någon egentlig debatt och det är som vanligt svårt att överblicka konsekvenserna.

PS: Länken till referatet från Skattebetalarnas seminarium i föregående inlägg fungerar inte längre. Sidan har plötsligt försvunnit, efter att vårt inlägg om socialförsäkringen publicerats. Var det alltför pinsamt att Jan Bröns, sekreterare i Socialförsäkringsutredningen, tydligen är populär föreläsare hos Skattebetalarna?

söndag, maj 07, 2006

Reform av vårdsystemet "politisk bomb"

Den 11:e skriften i SOUs serie ”Samtal om socialförsäkringen” heter Företagshälsovård på tre ben och är författad av Jan Bröms, ledamot i försäkringsbolaget Salus Ansvar, tillika sekreterare i Socialförsäkringsutredningen, tidigare chefsekonom vid SACO. Utredare är Anna Hedborg.

Förslaget går i stort ut på att ge företagshälsovården det övergripande ansvaret vid sjukskrivningar. Citerat ur texten:

"Företagshälsovåden blir i det lång perspektivet den reella sjukskrivaren även i sjukfall där man inte är behandlande läkare."
Förslaget sägs också innebära "en sjukskrivningsprocess vars utgångspunkt är individens ansvar för sitt eget liv."

Vidare föreslås också att sjukintygen avskaffas, som man uttrycker det: "För försäkringen, hur den än kommer att organiseras, blir så väl kostnadsaspekten som de psykologiska konsekvenserna av att sjukintygen kanske helt kan avskaffas något ganska revolutionerande."

"Utrymmet för sk. reservoarpenneläkare skulle drastiskt beskäras" och "primärvårdsläkarna befrias från sin kuratorsroll", menar Jan Bröms. Han skriver också att "det handlar om att utveckla en helt ny disciplin, en läkar- och sjukvårdsspecialitet att leta efter det friska och inte det sjuka".

Tidningen Expressen väljer att kalla den tilltänkta reformen av vårdsystemet för en "politisk bomb". Det måste i så fall vara en bomb med ovanligt lång stubin eftersom hela skriftserien till största delen går att känna igen i SACOs skrift Parterna och socialförsäkringarna utgiven i november 2005. Denna skrift uppges i sin tur ”bygga på tankegångarna” i ESO-rapporten En social försäkring, utgiven redan 1994 och författad av samme Jan Bröms som nu alltså medverkar i SOUs skriftserie.

Innehållet i denna ”politiska bomb” verkar alltså ha planerats rätt länge. Även Svenskt näringsliv har en liknande rapport signerad Jan Bröms, Socialförsäkringarna – förslag till en reformstrategi, utgiven den 1 mars 2002.

Expressen skriver också: ”Jan Bröms förslag kommer att tas på allvar. Han har stort inflytande och har tidigare varit inspiratör till såväl det nya skattesystemet som det nya pensionssystemet.”

Troligen har Expressen rätt, Bröms verkar ha inflytande. Man kan nära nog höra jublet bland åhörarna när man läser de yttranden som Bröms fällt på ett seminarium arrangerat av Skattebetalarnas förening den 13 februari 2004: ”Det är en växande grupp som ägnar sig åt att erhålla bidrag och undvika skatt. Det finns ett klart samband mellan hur människor beter sig och vad som lönar sig enligt regelverket.”

Bröms anser där också att det ska vara tuffare att kvalificera sig för systemen.”Om man ställer krav på två års arbete innan man kan få sjukskriva sig så är vi ju i mål” , menar han.

Citaten från Skattebetalarnas seminarium finns att läsa här

Det börjar kännas allt svårare att kommentera alla dessa rapporter och skrifter som hela tiden fokuserar på vad som i det närmaste utmålas som ett nationalekonomiskt trauma, dvs ”ohälsotalet”. Rapporterna vinklas helt åt samma håll, vilket gör att det mycket sällan nämns att det till exempel existerar människor med svår daglig smärta.

Dock skulle det vara intressant att få ett förtydligande från Bröms angående hans uttalande på Skattebetalarnas seminarium om ”Den växande grupp som ägnar sig åt att erhålla bidrag”. Vilka är det han syftar på?

Se även tidigare inlägg: Företagsläkaren ska kunna stoppa din sjukskrivning

Sjukförsäkring på egna ben

lördag, maj 06, 2006

Kaos i vården med de borgerliga partiernas förslag

De fyra borgerliga partierna har föreslagit att sjukskrivna ska lämna sjukintyg från första dagen, men de redovisar inte de kostnader och det kaos inom vården deras förslag kommer medföra, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

- Varje vecka sjukskriver sig över 70 000 människor. Med de borgerligas förslag kommer det kräva mängder läkare som arbetar på heltid med att skriva ut sjukintyg åt dem.

- Om en läkare ska ägna minst tio-femton minuter åt varje patient för att skriva sjukintyg för enkla åkommor som vanlig influensa, eller feber och förkylning, eller magsjuka, eller mensvärk så kommer det orsaka köer och belasta sjukvården med kaos och höga kostnader för vården.
Visst är sjukintyg från första dagen ett idiotiskt förslag, men det är ju redan kaos i sjukvård, försäkring och rättsväsende med den rödgröna majoriteten. Allt fler sjuka är tvungna att överklaga kassans beslut om nekad sjukpenning, sjukersättning, arbetsskadeersättning, handikappersättning, bilstöd med mera, vilket ökar pappersexercisen inom sjukvården. Oftast krävs nya intyg för att ompröva och överklaga beslut. Det är misshushållning med sjukvårdens och domstolarnas resurser. Regeringens politik förbättrar statistiken men inte folkhälsan eller ekonomin. De verkliga kostnaderna redovisas inte.

Så det blir att välja mellan pest och kolera i höst.

torsdag, maj 04, 2006

Konkurrensverket kritiserar lagförslag om förhandstillstånd för utlandsvård

Konkurrensverket är kritiskt till regeringens förslag att kräva förhandstillstånd för utlandsvård. Bland annat är man tveksam till att ersättning endast ska lämnas för utlandsvård inom ett EES-land, om vårdgivaren är ansluten till den allmänna hälso- och sjukvårdsförsäkringen.

Det är svårt att överblicka konsekvenserna av sådana villkor eftersom sjukvårdssystemen är utformade på olika sätt i olika länder, menar Konkurrensverket och föreslår fortsatt utredning av lagförslaget, för att närmare precisera vilka vårdgivare som kan godkännas. Nu ser det alltså ut som det, kanske något oväntat, är Konkurrensverket som värnar om svenska patienters rätt att få tillgång till snabb och bra vård.

Konkurrensverkets yttrande till regeringen:
I promemorian föreslås att det, i enlighet med EG-domstolens praxis, skall införas en ny lag med krav på förhandstillstånd för att en vårdsökande skall få ersättning för planerad vård på sjukhus i ett annat EES-land. En sådan reglering av den gränsöverskridande sjukvården har betydelse för konkurrensen på den svenska marknaden.

Ett starkt motiv för patienterna att söka vård utomlands är ofta de köer som finns i den svenska sjukvården. Det har därför stor betydelse att handläggningen av ansökningarna inte förlänger väntetiden mer än nödvändigt. Konkurrensverket förutsätter att Försäkringskassan får de resurser som behövs för en effektiv hand­läggning. Det bör övervägas att i särskilda föreskrifter ange en handläggningstid som inte får överskridas.

Konkurrensverket har tidigare uppmärksammat de problem som är förknippade med ett delat finansieringsansvar för sjukvård i Sverige och andra länder inom den gemensamma marknaden och olika regler för ersättning till vårdgivare som inte är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet.[1] Staten har finansierings­ansvaret för sjukvård i andra EES-länder när ersättningen för vård­kostnaderna grundas på EG-fördraget eller rådets förordning (EEG) nr 1408/71. Vården i Sverige bekostas däremot till stor del av landstingen. Vård i Sverige utanför det allmänna sjukvårdssystemet berättigar inte till ersättning, medan ersättning för vård i ett annat EES-land kan ges även om vården utförts av vård­givare som inte är anslutna till det landets sjukvårdssystem. I promemorian presenteras förslag i syfte att lösa dessa problem.

Konkurrensverket tillstyrker förslaget att landstinget där den vårdsökande är bosatt skall ersätta kostnader uppkomna i samband med vård i ett annat land inom EES-området. Ett samlat finansieringsansvar ger bättre incitament för prioriteringar och resursfördelning i den svenska sjukvården.

Utredningen föreslår också att utgifter för vård som givits av en privat vårdgivare i ett annat land inom EES-området endast skall ersättas om vårdgivaren är ansluten till det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet. I annat fall skulle, som det sägs i promemorian, utländska icke-anslutna privata vårdgivare få en fördel gentemot motsvarande vårdgivare i Sverige. Det är emellertid svårt att överblicka konsekvenserna av en sådan bestämmelse, eftersom sjukvårdssystemen är utformade på olika sätt i olika länder. Det bör utredas vilka typer av vårdgivare som skulle beröras i varje land och hur konkurrensneutraliteten mellan dem och motsvarande vårdgivare i Sverige skulle påverkas.

___________________________

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit Rune Odlander. Närvarande vid beslutet var avdelningschefen Monica Widegren, avdelningschefen Kerstin Riese och konkurrensrådet Per-Arne Sundbom.


Läs även: Bluffar försäkringskassan?