torsdag, augusti 21, 2008

Öppet brev till Mona Sahlin - vad händer med de utförsäkrade?

Nätverket Resurs kräver svar.

Bästa Mona Sahlin!

Vi inom Resurs, Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället, skriver till dig som ledare för socialdemokraterna med anledning av de kraftiga förändringarna i sjukförsäkringslagen som trädde i kraft den 1 juli 2008 (denna lag kommer nedan att kallas Utförsäkringslagen).

Resurs är ett partipolitiskt obundet nätverk som företräder de som genom sjukdom, skada eller mobbning hamnat eller riskerar att hamna utanför det sociala skyddsnätet. Som du säkert vet omfattar denna grupp ca 400 000 svenskar. Många av dessa riskerar att utförsäkras från socialförsäkringen innan september 2010.

Genomdrivandet av Utförsäkringslagen föregicks av en långdragen förtalskampanj där sjuka på mer eller mindre lösa grunder anklagades för att vara fuskare eller simulanter, något som det finns väldigt lite belägg för. Om samma förtalskampanj riktats mot en etnisk grupp hade det troligen klassats som hets mot folkgrupp. Resultatet är att många svenskar nu felaktigt tror att merparten av de sjukskrivna är lata simulanter som borde tvingas till arbetslöshet.

Verkligheten är en helt annan. Verkligheten är att Sverige inte har fler sjuka än andra länder, och att den ohälsa som finns till en inte obetydlig del beror på arbetsmiljöproblem såsom kronisk stress, mobbning och förslitningsskador. Därtill kommer givetvis ohälsa orsakad av cancer, hjärt-kärl sjukdom, neurologiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar, infektionssjukdomar och psykiatriska sjukdomar samt trafikskadade, arbetsskadade, behandlings-skadade, brännskadade m m. Verkligheten är att den nya svenska sjukförsäkringen inte ger det grundläggande trygghet vid sjukdom eller skada som kan förväntas i ett civiliserat samhället.

Den hetskampanj som de senaste åren förts mot sjuka och funktionshindrade påbörjades av socialdemokraternas ambition att halvera ohälsotalet. Många förtidspensionerades mot sin vilja i syfte att förbättra statistiken och minska kostnaderna. Överdrivna anklagelser om fusk ledde till att många sjuka utförsäkrades från sjukförsäkringen och att den allmänna opinionen vändes mot de sjuka. De blev samhällets syndabockar. Denna utveckling accelererade i samband med de våldsdåd som skedde under 2003, men i stället för satsningar på sjukvården för de psykiskt sjuka sågs ytterligare besparingar och neddragningar inom många av Sveriges socialdemokratiskt styrda landsting.

Vi inom Resurs känner stor oro över utvecklingen i vårt land. Vi är övertygande om att utvecklingen mot hårdare tag mot sjuka inte bara drabbar den enskilde och dennes familj, utan även kommer att visa sig förödande för Sveriges ekonomiska och sociala utveckling. Vi vet sedan tidigare att kunskapsintensiva företag, som idag präglar Sveriges ekonomiska utveckling, kräver en modernare syn på människan än vad som präglade industrisamhället. Nyckeln till framgång för det kunskapsbaserade samhället är att rätt förvalta och utveckla människans kreativitet, entusiasm och samarbetsförmåga. Dessa förmågor kan endast frodas i ett samhälle som bygger på en sund och positiv människosyn, med respekt och hänsyn till individernas inneboende kapacitet och mänskliga behov. Ett sådant grundläggande behov är tryggheten om ekonomiskt stöd vid sjukdom.

Vi önskar därför snarast svar på dessa frågor:

1. Vad konkret kommer socialdemokraterna i eventuell regeringsställning göra för dem som utförsäkras pga de regler som trädde i kraft 1 juli 2008/ 1 jan 2009? Dessa personer kommer ju även att ha förlorat sin sjukpenning grundande inkomst (SGI), samt i många fall även sin anställning. Vi förväntar oss att alla som utförsäkras pga den nya lagstiftningen får sin SGI återställd. Krav på skadestånd eller annan ekonomisk ersättning kan också komma att krävas.

2. Lovar ni att riva upp Utförsäkringslagen i sin helhet?

3. Hur kommer behovet av rehabiliteringsåtgärder att tillgodoses för dem som står utan arbetsgivare? De överenskommelser om företagshälsovård som SKL fattat med staten ställer ju effektivt de som sägs upp/utförsäkras utanför rehabiliteringsåtgärder.

4. Kommer ni att acceptera den smyg-privatisering av primärvården som förändringarna i finansiering och uppdrag för företagshälsovården innebär?

5. Hur avser ni att utveckla arbetsrätten/socialförsäkringen för att uppnå en god trygghet vid sjukdom och samtidigt undvika de inlåsningseffekter som förelåg med de tidigare sjukförsäkrings lagstiftningen?

6. Anser ni att rätt till sjukpenning sjukersättning även ska omfatta människor som drabbas av skador och sjukdomar som den medicinska vetenskapen ännu inte har full förståelse för (såsom fibromyalgi, utmattningssyndrom, whiplashskador, el-allergi, amalgamsjuka m m)? Hur kommer ni att försäkra att dessa grupper, samt de med psykiska funktionshinder som inte alltid syns på utsidan, ska mötas av respekt och värdighet i sjukvården och skyddas av den allmänna sjukförsäkringen?

7. Hur ska rättssäkerheten för sjuka och skadade garanteras? Kommer rätt till vård i andra landsting och utlandsvård inom EU kunna garanteras för tex nackskadade?

8. Hur anser ni att arbetsmiljöproblem som mobbning, utbrändhet, förslitningsskador och allvarliga olycksfall bör förhindras?

9. Med tanke på socialdemokraterna Erik Åsbrink och Anna Hedborgs samverkan med allians-regeringen i sjukförsäkringsfrågan anser vi det angeläget med stor tydlighet i svaren. Vi är givetvis redan medvetna om att ni röstade nej till proposition 136, så det är inte det frågan gäller, utan vilka realpolitiska konsekvenser vi kan vänta oss om socialdemokraterna hamnar i regeringsställning efter valet 2010.

Vi inom Resurs kommer att fortsätta att bevaka rättigheterna för Sveriges sjuka och utsatta och kommer att återkomma för önskemål om fortsatt dialog i dessa frågor.

Med bästa hälsningar,

Jenny Fjell

för RESURS

Relaterade länkar: Sätt människan i centrum Hallandsposten.se

Rehabiliterings-bluffen

En statskupp i det tysta

Jag kommer att hänga mig utanför fk:s kontor! Ilsemaries blogg

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,