måndag, april 17, 2006

Ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

I mars 2006 överlämnade regeringen skrivelsen "En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006 - 2009". Skrivelsen finns att läsa i sin helhet här.

Ett av de områden som behandlas i skrivelsen är ”Rätten till bästa uppnåeliga hälsa”. Denna rättighet garanteras genom flera konventioner. Dels finns den i ”FNs konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter”, dels skyddas rätten också av den europeiska sociala stadgan. Och nu ska alltså handlingsplanen lämna ytterligare garanti för att denna rättighet verkligen respekteras och följs i vårt land.

Innebörden i dessa ord, ”bästa uppnåeliga hälsa”, känns dessvärre rätt overklig nu när vårdköerna ringlar sig långa och de dagliga nyheterna angående nationella vårdfrågor mest består av ord som ”besparingar”, ”ohälsotal” och ”fusk”.

Är nu detta arbete seriöst menat av politikerna så utgår åtminstone jag ifrån att det innebär stora förändringar till det bättre. Vi smärtdrabbade t ex är åtsidosatta i vården. För att även vi ska kunna erbjudas ”bästa uppnåeliga hälsa” är det hög tid att öppna de smärtkliniker som stängts runt om i landet och dessutom inrätta sådana på de sjukhus som saknar det.

”Rättigheten skall tillförsäkras envar utan diskriminerande åtskillnad” kan man läsa ett par meningar senare. Även här finns enorma brister, t ex finns inget lagstiftat skydd för funktionshindrade vad gäller diskriminering i vården. Handikappombudsmannen säger sig också vara medveten om att negativ särbehandling av funktionshindrade förekommer. Se tidigare inlägg: Sjukvårdens och politikernas diskriminering kan inte anmälas

Det finns all anledning att följa upp hur politikerna lyckas med handlingsplanen. Särskilt som deras arbete med "Halvering av sjukfrånvaron till 2008" tycks fortgå utan någon som helst hänsyn till de mänskliga rättigheterna.